11-03-08

Minimumloon bij Duitse post op de helling

Minimumloon
 

Wat zit er nog in het loonzakje?
Minimumloon

Minimumloon bij de Duitse post op de helling

Ondernemers doen alles in Duitsland om minima voor lonen te bannen. Het bereikte minimumloon bij de post wordt door de concurrenten ervan op gerechtelijke basis aangevochten.

Kunnen werknemers een rechtvaardig loon bekomen? Dat is een moeilijke vraag. Wat is immers 'rechtvaardig'. Een beetje kan wel volgende bedenking een rol spelen in het invullen van dat begrip. Als een werknemer zich dagelijks inzet voor het bedrijf, zijn acht uren werkt en dan onvoldoende geld in het loonzakje krijgt om voor zijn levensonderhoud in te staan, dan wordt het begrip 'onrechtvaardig loon' concreet.

Ondernemers zien dat echter anders. Voor hen telt niet de norm 'in staat kunnen zijn in te staan voor het levensonderhoud'. Het voortbestaan van de onderneming is hun basisnorm en dat kan maar bereikt worden als de onderneming meevloeit in de stroom van het neokapitalisme. De ondernemers zijn gebonden aan de concurrentie, maar evenzeer aan de aandeelhouders. Dat zijn wellicht de twee belangrijkste normen heden. Bekomen de aandeelhouders geen gunstige waarde voor hun aandeel of geen degelijk dividend, of gaat de concurrentie zeer diep met de waarde van haar eindproducten, dan heeft een ondernemer geen keuze. Dan moet hij volgen en zijn producten even gunstig aanbieden, zonder de dividendopbrengt in gevaar te brengen. Gaat de onderneming ten onder, dan zullen werknemers niets meer hebben. De loonkost is dan ook afhankelijk van de duurte van het eindproduct en in het neokapitalisme van de waarde van het aandeel en het eraan verbonden dividend. Dat zijn de normen voor een ondernemer. De middenstanders op hun beurt moeten volgen om hun producten verkoopbaar te houden. Ook zij zullen snoeien in de loonkost.

Als gevolg van dat alles, moet een onderneming grote winsten maken ten koste van de werknemers. Zonder deze winsten verlaten aandeelhouders het concern met alle rampzalige gevolgen van dien. Het neokapitalistische systeem is bikkelhard.

Die overwegingen zullen zeker een rol hebben gespeeld in de houding van de concurrenten van de Duitse post. Daar was vorig jaar een minimumloon vastgelegd van 8 Euro per uur in Oost-Duitsland en 9,8 Euro per uur in West-Duitsland. Veel te hoog, brullen de concurrenten, die door de overeenkomst eveneens gebonden zijn aan die minima. Minimumloon geldt immers steeds in heel de sector. Is dergelijk minimum werkelijk te veel? Het gaat om bruto-verdienste. Wat houdt een werknemer daaraan over? Jaren geleden was het in Duitsland algemeen aanvaard, dat een werknemer 7,5 Euro per uur als laagste vergoeding kon krijgen. Dat was geen wettelijk ingesteld minimumloon, maar wel een usus. Als dan tegenwoordig de post 8 tot 9,8 Euro bruto per uur gunt, dan is dat helemaal niet overdreven, gezien de toename van de levensduurte.

ROND DIT THEMA
Minimumlonen   artikel in Focus

De concurrenten hadden een procedure gestart bij het gerecht om de afschaffing van dat minimumloon af te dwingen. Vorige vrijdag sprak het bestuursgerecht zich uit en verklaarde de minima voor de post als niet toelaatbaar! Nu is een bestuursgerecht geen oordeelvellend gerecht. Maar de gevolgen zijn niet te onderschatten. Het arbeidsgerecht moet zich nog uitspreken en daar gaat het wel om een oordeel/veroordeling. Het negatieve besluit van een bestuursgerecht is dan ook een factor, waarmee de rechters van een arbeidsrechtbank rekening moeten houden.

Waar zal dit alles eindigen? In het afschaffen van de overeengekomen minima?Wordt de poort wijdopen gezet voor zeer lage lonen en zelfs voor dumpingslonen zoals voor ongeschoolden? Waar gaat Duitsland heen?

08:54 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: minimumloon |  Facebook |

15-10-07

Duis nieuws


De strijd voor of tegen invoering van minimumlonen wordt zeer hard gespeeld. En de bondsminister voor het Gezin wil kinderen inzetten om handelaars te betrappen op illegale verkoop van alcohol of tabak.

Minimumloon:

In Duitsland is de vrijheid van een onderneming heilig, zeer heilig. En tot die vrijheid hoort ook het recht om de uitbetaling van lonen te doen afhangen van de kaptaalskracht van de onderneming. Gaat het minder goed met een bedrijf, dan kan het aldus besparen op de loonkosten in plaats van op de winsten. Dat is economische vrijheid. En in die geest passen gewoon geen opgelegde minimumlonen. Nu is het wel zo, dat rechtse politici dat niet zo onverbloemd zeggen. Zij zeggen alleen dat de werkgelegenheid in het gedrang komt, indien minimumlonen ingevoerd worden...

Nu is enkele maanden geleden bij de post beslist om toch minimumlonen in te voeren. Op zich is dat een vrijheid waar niets tegen kan gezegd worden en die goed uitkomt voor de werknemers. Maar... vanaf 1 januari kunnen private bedrijven eveneens post uitreiken en daar knelt het schoentje. Indien de besloten minimumlonen bij de post effectief worden (daarover beslist de bondsregering) dan gelden deze voor alle postdiensten in het land. Wanneer dan op 1 januari private bedrijven daarbij komen, dan moeten ook zij de gangbare minimumlonen accepteren. En dat precies willen deze niet. Daardoor is zogezegd hun vrijheid geschonden.

Nu proberen deze kandidaat-postverdelers alle middelen te gebruiken die het doel wettigen. In de laatste dagen verschenen in een aantal Duitse kranten zeer grote berichten van het bedrijf Pin Group – een kandidaat voor de verdeling van post - tegen de minimumlonen van de post. Opmerkelijk daarbij is, dat zo goed als al deze berichten van de Pin Group verschijnen in de kranten van het Springer Verlag. Deze uitgeverij is aandeelhouder bij de Pin Group. De post heeft als reactie op die harde manier van handelen al haar reclame via de Springer uitgeverij met onmiddellijke ingang ingetrokken...

Kinderen als spionnen:

Handelaars verkopen wel eens stiekem tabak of alcoholhoudende dranken aan jongeren, wat in het land hier streng verboden is. Daaraan wil de bondsminister voor het Gezin iets doen. Zij heeft een wetsvoorstel waarbij jongeren ingezet kunnen worden om schijnkopen te doen. Deze zouden dan vergezeld worden door een beambte die zich discreet in de achtergrond houdt. Op die wijze zouden malafide handelaars betrapt kunnen worden. Dit voorstel botste tijdens het voorbije weekeinde op massieve weerstand van allerlei politici en organisaties waarbij het woord kindermishandeling niet uit de lucht is. Kanselier Angela Merkel heeft daardoor aan Ursula Von der Leyen, de bondsminister gevraagd om het voorstel voorlopig op te bergen...

08:19 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: minimumloon, kinderen |  Facebook |

27-09-07

Duits nieuws


Het minimumloon voor de werknemers bij de Duitse post blijft voor onenigheden zorgen binnen de bondsregering.

Kanselier Angela Merkel is in Washington voor de algemene vergadering van de UNO. Daardoor is het hier in het land vrij rustig op het politieke vlak.  Vrij rustig, behalve wat het probleem van de minimumlonen bij de post betreft.

Minimumloon... dat begrip willen de conservatieven in de bondsregering niet horen. Zij volgen in hoofdzaak een liberale koers. Dat is typisch voor de CDU/CSU. Deze christelijke partijen zijn veel liberaler dan hun zusterpartijen in andere landen.  Vanuit die liberale geest proberen ze de weg te bewandelen van vrije loonsbepaling door bedrijven, omdat anders deze bedrijven wel eens zouden neigen naar minder aanwervingen. Deze vrijheid is als het ware heilig. Door die houding is een algemeen minimumloon in Duitsland zo goed als uitgesloten. Om echter aan de verzuchtingen van werknemers te voldoen, staan die conservatieven wel open voor overeenkomsten tussen vakbonden en werkgevers in sectoren waar de lonen al te laag liggen, maar zelfs dan stellen ze zich zeer terughoudend op. Als gevolg van die stellingname zijn lage lonen tot zelfs dumpingslonen niet uitgesloten. Dat blijkt uit de barre realiteit.

Bij de post werd een overeenkomst gesloten tussen vakbond en werkgever. Dat houdt in, dat hier eigenlijk het verlangen van de conservatieven voldaan is. Namelijk: de vrijheid geven aan een bedrijf om zelf de lonen te bepalen. De post heeft aldus haar vrijheid in deze opgenomen en een minimumloon ingesteld. Dat zorgt voor een bezoldiging tot minimaal 9,8 Euro.

Maar nu gaan de conservatieven zelfs met dat aangenomen minimumloon niet akkoord. Daar overschrijden ze ogenschijnlijk hun eigen stelling. De reden waarom ze dat minimumloon verwerpen, ligt in de bijzondere situatie bij de post. Tot hier toe namelijk had de post het monopolie in briefbestelling. Een minimumloon in dat bedrijf geldt dan ook voor alle briefbestelling in het land. Maar vanaf 1 januari wordt dat monopolie opgeheven en er staan reeds bedrijven klaar om bij de briefbedeling in te springen. Deze bedrijven zijn door het huidige minimumloon gebonden. En daar knelt het schoentje.

Tja... de socialisten (SPD) staan aldus voor een muur met hun eis dat dit minimumloon gehandhaafd moet blijven.

07:57 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: minimumloon |  Facebook |

15-09-07

Duits nieuws


Kanselier Angela Merkel maakt Chinese leiders boos door Dalai Lama te ontvangen. Strijd tegen handel in verdorven vlees leidt tot mogelijk halfslachtige oplossingen. Autobouwer Porsche wil van geen strenge CO2-normen weten. Het voorstel van Wolfgang Schäuble voor online-doorzoekingen wint aan steun. Regeling voor minimumlonen in de post wordt door de bondsminister voor Economie geweigerd. De USA zien Duitsland als een land waar onvoldoende godsdienstvrijheid heerst. En de kardinaal van Keulen zet politieke wereld op stelten door Hitleriaanse uitspraak.

Dalai Lama:

China heeft sinds 1951 Tibet bezet. Het hoofd van Tibet, de Dalai Lama, leeft sindsdien in exil. Nu heeft kanselier Angela Merkel besloten om de Dalai Lama officiëel te ontvangen in Berlijn op 23 september. Dat is nog nooit gebeurd, gezien China zulke officiële ontvangst als een aanslag ziet op haar politiek. De Duitse ambassadeur in Peking werd dan ook gisteren op het matje geroepen.

Strijd tegen vleesschandalen:

De ministers voor Binnenlandse Zaken van de deelstaten hebben beslist dat vlees, dat niet meer geschikt is voor menselijke consumptie, vanaf 2008 moet voorzien worden van een kleurstof in het vlees of van een specifieke geur. Nu is het niet zo duidelijk wat ze bedoelen: het volledig kleuren van het vlees of een ruim kenmerk? Want momenteel bevat zulk vlees reeds een kenmerk, hoewel klein. Indien het niet gaat om een volledige inkleuring, dan lijkt misbruik nog steeds mogelijk. Bovendien zijn de ministers voorstander van dergelijke maatregel op EU-niveau. De ministers bepaalden ook strenge boetes, maar of die hoog genoeg zullen zijn om groothandelaars af te schrikken is nog zeer de vraag. Vertegenwoordigers van bonden voor gezondheid noemen de maatregel ontoereikend. Er zijn onvoldoende inspecteurs om alle vlees te controleren en van kleurstof te voorzien. Vleesslachterijen kunnen aldus een deal aangaan met groothandelaars. En twijfelachtig vlees kan nog steeds uitgevoerd worden naar een niet-EU-land, daar heretiketteerd worden en dan opnieuw ingevoerd worden. Controleurs zijn er zoals gezegd toch onvoldoende. De vertegenwoordigers van bonden eisen eveneens een bekendmaking van de handelaar die in overtreding is. Dat wordt tot nu toe niet gedaan. Ter verduidelijking: de beslissing van de ministers der deelstaten is niet bindend voor de bondsregering. Het gaat hier om een dringend advies.

Porsche tegen EU-norm CO2:

Autobouwer Porsche uit Stuttgart is tegen de EU-norm om de uitstoot van CO2 bij auto's tegen 2012 te beperken tot maximaal 120 gram per kilometer. Het bedrijf wil klacht indienen. Daar waar de meeste andere autobouwers zich neerleggen bij de EU-norm en reeds modellen uitwerken met beperkte CO2-uitstoot, zit natuurlijk Porsche in de klem vermits de snelle boliedes van het bedrijf onmogelijk dergelijke lage norm kunnen halen, tenzij er iemand op een miraculeuse oplossing komt. Men zou het ook als volgt kunnen stellen: Porsche heeft zichzelf de das omgedaan door enkel maar snelle boliedes te bouwen. Ergens wordt het reeds duidelijk waarom het bedrijf in de laatste tijd meer en meer Volkswagen-aandelen opkoopt. Het wil zich blijkbaar indekken, mocht een klacht tegen de EU niets uithalen...

Online-doorzoekingen:

Het voorstel van de bondsminister voor Binnenlandse Zaken, Wolfgang Schäuble (CDU),  inzake online-doorzoekingen krijgt meer en meer aanhang. De minister zou dit willen doorvoeren indien er verdacht bestaat tegen iemand in verband met terrorisme, ook wanneer een toelating van het gerecht nog op zich laat wachten. De CDU-CSU is pro, SPD aarzelt nog gezien het hier gaat om een verregaande inbreuk op de privacy. Maar een opiniepeiling vorige week liet uitschijnen dat een meerderheid der burgers eveneens pro is. Toen was het resultaat der opiniepeiling iets of wat verdacht.  Het kwam net voor een belangrijke discussie rond dit thema en leek wel 'getelefoneerd'. Maar nu wijst een nieuwe opiniepeiling in dezelfde richting. Meer dan 60 % van de burgers is pro. Wel werd bij die opiniepeiling niet gewezen op de mogelijkheid tot doorzoeking nog voor het gerecht toelating gegeven heeft. In ieder geval springt kanselier Angela Merkel nu voluit op de kar en verdedigt het voorstel.

Minimumlonen bij de post:

Bij de Deutsche Post werden twee weken geleden minimumlonen bereikt na samenspraak met directie en vakbond. Het gaat om minimale vergoedingen van 8 Euro tot 9,8 Euro, alnaargelang de functies. De bondsminster voor Economie, Michael Glos (CSU), weigert echter die minima te aanvaarden. Indien hij het wel zou doen, dan zijn de concurrenten van de post eveneens verplicht zich aan die normen te houden, wat hij niet kan verrechtvaardigen. Tja... daar komt alweer de tegenkanting van CDU-CSU tegen elke vorm an minimumloon om de hoek kijken. De CDU-CSU is tegen omdat het de vrijheid van loonbepaling door bedrijven als heilig beschouwt en volgens hun de werkloosheid zou toenemen.

USA zien een tekort aan godsdienstvrijheid in Duitsland:

De US-regering heeft Duitsland - naast enkele andere landen - beschuldigd zich niet aan de godsdienstvrijheid te houden. Reden is het niet erkennen van Scientology als godsdienst. Moet er nog een tekeningetje bij: Scientology is in de USA ontstaan en zeer verspreid, wordt hier in Europa echter als een sekte beschouwd. De USA doen er nog een schepje bovenop: ook de Getuigen van Jehova worden gedriscrimineerd in Duitsland. Ja, ja... vanwaar stamt deze godsdienst? Zelfs beschuldigen de USA Duitsland ervan de islam te discrimineren. Reden voor dat laatste is het verbod tot dragen van een kopdoek in sommige deelstaten. Wat denk je daarvan: de USA maken het de islam uiterst moeilijk in eigen land en overal ter wereld, en nu gaan zij Duitsland even de les spellen!

Kardinaal van Keulen zorgt voor ophef:

Alles wat refereert naar de NS-tijd is taboe in Duitsland. Dat is de laatste tijd meermaals aan de oppervlakte gekomen. Gisteren viel op dat vlak een uitspraak van kardinaal Meisner in Keulen in het verkeerde keelgat van heel wat lokale politici en verenigingen. De katholieke kardinaal wijdde het vernieuwde museum Kolumba in. Dat museum toont voornamelijk kunstwerken uit de vroeg-christelijke periode van onze geschiedenis. Even voorafgaand ter info: de kardinaal staat reeds lang bekend als een oerconservatief en een overdraagzaam iemand tegenover alles wat niet conform de katholieke kerk is. Compromissen gaan aan zijn neus voorbij. Hij vindt, dat tegenwoordig kunst lang niet meer conform de kerk is. De Duitse cultuur is gebaseerd op het christendom, aldus de kerkleider, en de kunst is een uiting van kultuur en moet dan ook het christelijke volgen. Een zeer enge en gevaarlijke stelling, maar ja... Gisteren uitte hij die stelling als volgt. "Daar waar cultuur van kunst losgekoppeld wordt, 'ontaardt' kunst en op zich ook de cultuur." Zijn woordgebruik deed het bloed van  lokale politici koken. "Entartete Kunst" is een term uit de NS-tijd. Mogelijk zal Meisners uitspraak ook in dit wekeinde voor heel wat beroering zorgen...

09-09-07

Duits nieuws


Er komen steeds nieuwe veiligheidsvoorstellen na de verijdelde terreuraanslag in Duitsland.  Het bondsministerie voor Economie is niet te spreken over een bereikt akkoord voor minimumlonen in bepaalde postdiensten. En in Bayern werden alle eenden van een groot landbouwbedrijf geliquideerd na uitbraak van de vogelgriep.

Veiligheidsmaatregelen:

In verband met de verijdelde terreuraanslag op o.a. de luchthaven van Frankfurt en de US-base Ramstein worden steeds meer details bekend. Zo zou het gaan om een van grootste opsporingen ooit van de Duitse geheimdiensten, met een intense steun vanuit de USA. De drie verdachten werden vanuit Pakistan onder druk gezet om zeker in deze maand hun aanslag uit te voeren. In totaal zouden 49 helpers hen bijgestaan hebben, er zijn echter onvoldoende bewijzen tegen deze helpers om hen aan te houden.

Brigitte Zypries (SPD), bondsminister voor Justitie, stelt als bijkomende veiligheidsmaatregel voor om de moslimgemeenschappen in Duitsland onder druk te zetten om radicale leden onder hen zelf aan te geven. Het is echter de vraag of deze vrijwilligheid tot aangifte iets zal uithalen...

Minimumlonen bij de post:

Minimumlonen is een teer punt hier in Duitsland. De conservatieven (CDU en CSU) willen van geen algemeen minimumloon weten. Zij verdedigen hun stelling met de vrees voor verlies aan arbeidsplaatsen. Het is echter zeer de vraag of dit de ware reden voor hun weigering is. In zovele landen is een algemeen minimumloon ingesteld en kent men geen dergelijk verlies. Mogelijk zijn deze politici al te zeer met handen en voeten gebonden aan de bedrijfswereld en zijn ze door lobbywerk verplicht de ongebreidelde winstneming van de bedrijven te aanvaarden.

Ondertussen heeft de vakbond ver.di twee weken geleden binnen de post voor enkele categorieën van werknemers een verrassend minimumloon bekomen. Zo krijgen de postbodes recht op een minimumloon van 9,8 Euro per uur, wat heel wat meer is dan het voorstel van de SPD voor een algemeen minimumloon in Duitsland van 7,5 Euro per uur.

Michael Glos (CSU), bondsminister voor Economie, waarschuwt de Duitse post om deze minimumlonen in enkele van haar sectoren niet uit te breiden tot de hele post. Hij sluit zich hierbij duidelijk aan bij enkele concurrenten van de post die een klacht willen indienen bij het gerecht tegen deze hoge  tegemoetkomingen. Tja... lobbywerk van die bedrijven op de bondsminister?

Vogelgriep:

De vogelgriep is nog lang niet uit de wereld geholpen. In de voorbije week sloeg deze voor de mens gevaarlijke ziekte opnieuw toe in Duitsland en deze keer in een landbouwbedrijf. In het Bayerische Schwandorf (toepasselijke naam?) werden 19 gevallen van H5N1-virus vastgesteld. Men is in dit weekeinde overgaan tot de liquidatie van het hele bestand op de boerderij: 200.000 eenden. Hier gaat het om de grootste liquidatie ooit in Duitsland. Meteen wordt de vraag weer acuut om pluimvee in te enten tegen de vogelgriep, maar het bondsministerie houdt het been stijf. Bij inenting blijft immers het H5N1-virus in het lichaam van de consumptiedieren, wat de mens in gevaar kan brengen. Eigenlijk een wrede beslissing, maar ja.... want door het weigeren van inentingen nemen wij mensen het recht om ander leven (pluimvee) te doden bij opkomst van het virus, en tegelijk moeten we ons natuurlijk beschermen tegen een pandemie. De ene soort leven moet dan ook een andere soort uitschakelen... wreed maar welicht noodzakelijk.

07:20 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vogelgriep, tereur, minimumloon |  Facebook |

29-06-07

Duits nieuws


Tegenstellingen tussen bondsregeringspartijen nemen toe. CDU-CSU is tegen Deutschlandfonds. In het land heerst een discussie over geweld op scholen. En volgende week start een energietop van politici, verbonden en industriëlen rond energie.

Toenemende spanningen binnen de bondsregering:

Het is een klassiek gegeven, dat een "grote coalitie", een regeringsdeelname van de twee grootste partijen van Duitsland (conservatieven en socialisten), geen lang leven heeft. De principiële tegenstellingen tussen beide blokken zijn immers al te groot. In het verleden was dat zo en ook vandaag lijkt dat niet anders te zijn. Het is de vraag hoelang de huidige coalitie het zal volhouden. Normalerwijze loopt de huidige legislatuur tot in 2009.  De tegenstellingen stapelen zich in de laatste tijd op en belangrijk in dit alles: men heeft zich braafjes gehouden tegenover elkaar omdat dit jaar Duitsland voorzitter is van de G8-landen en vooral omdat het land voorzitter is van de EU (tot en met morgen). Men mag dan ook ernstige problemen verwachten vanaf juli. En stof daartoe is er genoeg: De SPD wil een minimumloon, de Union (CDU-CSU) is radicaal tegen; De SPD wil reductie van de deelname van het Duitse leger aan Afghanistanprojecten, de Union is tegen. En er is nog een probleem rond de deelname van werknemers aan de winsten van een bedrijf, zie volgend punt:

Deutschlandfonds versus Investivlohn:

De werknemers hebben een te laag loon in Duitsland. Dat is algemeen geweten en door de politici zo gewild om de economie aan te zwengelen en de werkloosheidscijfers naar beneden te halen. Nu willen zowel de socialisten als de conservatieven een remedie tegen die lage lonen. Zij willen een deelname van de werknemers aan de winsten van een bedrijf. Maar weer eens heerst een fundamentele tegenstelling tussen beide. De socialisten (SPD) lanceerden het "Deutschlandfonds" waarbij alle werknemers geld kunnen storten in een algemeen fonds dat de staat beheert. Die gelden vloeien naar de bedrijven in het algemeen, en winsten erop vloeien terug naar de werknemers. Voordeel: bij verliezen van een enkel bedrijf leiden de werknemers ervan geen al te groot verlies. De conservatieven willen daarvan niets weten. Zulk systeem betekent toename van de bureaucratie en anderzijds zijn de werknemers dan niet meer dan tot nu toe gemotiveerd voor hun bedrijf. Daarom willen ze rechtstreekse deelname van werknemers aan enkel het eigen bedrijf, een "Intensivlohn". Nadelen: bij verlies van het bedrijf, verliezen de werknemers evenzeer en bij faillissemenent boeten de werknemers dubbel zo hard als tot nu toe, want dan verliezen ze hun job en boeten daar bovenop voor de schuldenlast van het bedrijf.

Geweld op scholen:

Vooral in de steden neemt het geweld op scholen dramatisch toe, niet alleen door de leerlingen onder elkaar, maar ook door de leerlingen tegenover hun leerkrachten.  De stemmen nemen dan ook toe om meer discipline te eisen op de scholen.  Gisteravond vond een discussie hierover plaats tijdens het debat van het programma "Maybrit Illner" op het ZDF. Daar stelden ouders, dat een van de oorzaken van het geweld van leerlingen tegenover leerkrachten bij de media ligt. Zij gaan ervan uit dat leerlingen tot geweld overgaan om "op te vallen". Vele jongeren hebben helemaal geen uitzicht op werk na de school of op slechts dumpinglonen. Dit gebrek aan perspectief jaagt hen in andere uitingen van "zogenaamd succes" in het leven, van een soort macho-status. Dit macho-achtige zoeken ze in het kunnen opvallen. Daardoor is agressie tegenover leerkrachten een middel. Wanneer dan de media daarop springen, zullen ze nog trotser zijn op hun daden, want dan verschijnen ze zelfs in de pers!

Energietop van volgende week legt problemen bloot:

Volgende week zal een belangrijke energietop plaatshebben, bestaande uit regeringsvertegenwoordigers, overkoepelende organen en industriëlen. Het hoofdthema zal de reductie van energiebehoefte zijn tijdens de komende jaren. Tot 2020 wil de bondsregering dat de industrie 3 % minder energie verbruikt dan tot nu toe. Reden is de klimaatsbescherming. De industrie ziet zulke reductie moeilijk zitten. Vooral de staalindustrie (zeer energie-intensieve industrie) is radicaal tegen. Indien die plannen verwezenlijkt worden, dan zal de staalindustrie uitwijken naar andere landen, dreigen de vertegenwoordigers. dat zou een verlies aan inkomsten voor de staat betekenen en een toename van de werkloosheid in het land met een half miljoen werknemers. Tja,... er zal hevig gediscuteerd worden in de komende week.

21-06-07

Duits nieuws

EU-top: kanselier Angela Merkel staat voor de haast onmogelijke opdracht om de grondrechten van de EU in een verdrag te gieten. Een algemeen minimumloon komt er niet in Duitsland, aldus de definitieve beslissing van de bondsregering. De staking van onbepaalde duur bij Telekom is afgelopen, althans voorlopig. En voor het eerst in de Duitse geschiedenis daalt het onderhoudsgeld voor kinderen van gescheiden ouders wegens de dalende lonen in het land.

EU-top:

Vandaag start de EU-top in Brussel onder het voorzittersschap van kanselier Angela Merkel. Vooral drie punten staan op de agenda: de machtsverdeling, het verdrag met de grondrechten en de functie van een EU-minister voor Buitenlandse Zaken.

1ste probleem: de machtsverdeling. Bij beslissingen binnen de EU heeft elk land een aantal stemmen, afhankelijk van een bijzondere formule. Nu zijn echter Polen en Tsjechië het daar niet mee eens. Zij hebben immers minder stemmen dan bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, het UK, enzovoort. De Poolse president Kaczynski dreigt met een veto indien de formule voor het aantal stemmen niet verandert. Tsjechië wil ook een verandering,  maar dreigt althans niet met een veto.  Tja, een moeilijke zaak aldus. Pikant detail: zowel Polen als Tsjechië varen graag een eigen koers in de EU, iets meer los van de EU-bindingen en meer gericht op de USA (denken we maar even aan het geheime CIA-gevang in Polen, en aan het Amerikaanse afweersysteem in deze beide landen).

2de en 3de probleem: de EU-grondrechten en de EU-minister voor Buitenlandse Zaken. Hier doet het UK moeilijk. Ja, ja... weer een vriendje van de USA. Het UK wil eigenlijk van geen grondrechten voor de EU weten. De geplande grondrechten zouden op deze EU-top besloten moeten worden en vormen de grondwet van de EU. Het UK is ertegen, gezien het zelf geen grondwet heeft (een unieke situatie: het enigste land van EU dat geen eigen grondwet heeft). Het UK is ook tegen een gemeenschappelijke minister voor Buitenlandse Zaken, omdat die de belangen van het UK niet adequaat zou kunnen verdedigen.

Geen algemeen minimumloon:

Vorige maandag heeft de bondsregering definitef de knoop doorgehakt: er komt geen algemeen minimumloon. De conservatieven waren daar radicaal tegen. De socialisten stonden met hun vraag nachteloos. Wel hebben de conservatieven een kleine toegeving gedaan door in bepaalde sectoren een minimumloon mogelijk te laten worden. Dat betekent: in enkele beroepen zoals in de vleesindustrie, in de huisvuilophaling, de postbedeling 'kunnen' eigen minimumlonen afgesproken worden tussen werkgevers en werknemers.  Besluit: de mogelijkheid voor zeer lage lonen tot dumpingslonen is  nergens uitgesloten. De socialisten hebben reeds aangekondigd van het minimumloon een verkiezingsonderwerp te maken, maar stellen dat ze geen vervroegde verkiezingen willen. Tja, de SPD komt hier zeer zwak uit de bus en zal waarschijnlijk een zware tol betalen. De opiniepeilingen liegen er niet om en de communisten juichen reeds...

Einde staking Telekom:

Na bijna drie maanden staking is een akkoord bereikt tussen de werkgever Telekom en de werknemers. Telekom wou oorspronkelijk 1/5de van haar personeel 9 % loonsvermindering opleggen en een verlenging van de arbeidsduur van 34 naar 38 uren zonder vergoeding. In ruil zou Telekom dan geen ontslagen uitvoeren tot 2012. Dat was de aanleiding tot de staking. Het akkoord dat gisteren bereikt werd: De arbeidsduurverlengenis gaat door zoals Telekom het plande. En er zullen inderdaad geen ontslagen gebeuren tot 2012. Wat wel veranderd is: de lonen gaan met 6,5 % omlaag in plaats van 9%. Of dit akkoord zal aanvaard worden door de basis... dat is een ander probleem. Binnen enkele weken wordt een afstemming georganiseerd over het akkoord. De kans is echter groot dat dit niet aanvaard zal worden. Ondertussen gaan de werknemers wel terug aan de slag.

Onderhoudsgeld verlaagd:

Het onderhoudsgeld voor kinderen van gescheiden ouders wordt standaard bepaald door vaste schijven die gekoppeld zijn aan de algemene loonsveranderingen in het land. Gezien nu sinds enkele jaren de lonen in Duitsland algemeen neerwaarts evolueren, zal voor het eerst in de geschiedenis het onderhoudsgeld dalen. Goede zaak voor de betalende echtgenoot, maar een slechte zaak voor de betrokken kinderen.

08:45 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderhoudsgeld, staking, minimumloon, eu-top |  Facebook |

12-06-07

Duits nieuws

De conservatieven (CDU-CSU) maken Kurt Beck (SPD-voorzitter) ronduit belachelijk; er is dan ook een echte strijd tussen de regeringspartijen aan de gang.

Er is weinig nieuws te sprokkelen. Maar wel is er zenuwachtigheid te bespeuren binnen de coalitie van de bondsregering. Zoals gisteren gemeld willen de socialisten (SPD) een algemeen minimumloon doorvoeren en de conservatieven(CDU-CSU) zijn daar radicaal tegen.  Terecht beschuldigde in het voorbije weekeinde de SPD haar coalitiepartners al te neoliberaal te handelen. Dat veroorzaakte een vloed van verontwaardiging in de conservatieve middens. Verontwaardiging? Ach, eigenlijk niet... de conservatieven weten heel goed, dat ze een algemeen minimumloon tegenhouden om het de bedrijven in het land mogelijk te maken te floreren. Op die wijze kan er immers een grote tewerkstelling bekomen worden en dalen de werkloosheidscijfers. Niets is beter dan dat, denken de conservatieven: de bedrijven varen er wel door. Daardoor ontvangt de staat meer bedrijfsbelastingen en betaalt minder werkloosheidsvergoedingen. Dat de werknemers dan lagere lonen in koop moeten nemen, zal voor de conservatieven een geen zorg zijn. Dus is er eigenlijk geen sprake van verontwaardiging bij hen, maar eerder van het zich betrapt voelen. Als reactie maken ze dan ook de socialisten ronduit belachelijk. Op die manier lopen ze al een beetje voorop naar de verkiezingen van 2009. De SPD verliest immers volgens opiniepeilingen haar kiezerspotentieel door het minder sociaal karakter der huidige regering. De socialisten nu belachelijk maken kan er dan ook toe leiden dat nog meer kiezers van de SPD afvallen. Goede zaak voor de conservatieven die reeds hoop hebben alleen (of met de liberale FDP) te kunnen regeren in 2009. Tja...

07:40 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: minimumloon |  Facebook |

09-06-07

Duits nieuws

Kanselier Angela Merkel spreekt over de G8-top als is het een succes geworden; de werkelijkheid is echter anders. Op de Kirchentag in Keulen eisen politici en vakbonden een sociale arbeidersmarkt. De Bundesrat verwerpt algemene controle op internetgebruik. En meerdere wielerploegen vallen zonder sponsor door doping in die sport.

Einde van G8-top:

Kanselier Angela Merkel spreekt van een succes op de G8-top, maar de werkelijkheid is helemaal anders. Op het vlak van de klimaatsbescherming is haast niets bereikt. Wel bereikt is de toezegging van de USA om de UNO te aanvaarden als controleorgaan, maar er zijn geen concrete afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen. In het besluit van de G8-top staat enkel: "De halvering van de CO2-uitstoot tegen 2050 wordt ernstig in overweging genomen".
Een ander punt was het rakettensysteem. De Russische president stelde voor dit systeem in Azerbeidzjan te installeren en Bush zei er interesse voor te hebben. De dreiging van een nieuwe koude oorlog leek geweken. Maar Bush was nog maar net weg van de G8-top en verklaarde al onmiddellijk dat de plannen voor installatie in Polen en Tsjechië niet veranderd zullen worden.
De hulp aan Afrika wordt gerealiseerd door een financieel pakket van 60 miljard dollar voor de bestrijding van AIDS, malaria en tuberculose. Maar dit bedrag is volgens specialisten slechts een peulschil van wat nodig is.
Besluit: er is haast niets bereikt.

Ondertussen keert in Heiligendamm de rust terug. Gisteren was het strand voor het oord alweer vrij voor toeristen. Het ijzeren gordijn wordt vanaf vandaag afgebroken. In plaats van het luidruchtige gewiek van helikopters fluiten de vogels er alweer, en in plaats van geroep der betogers hoort men alweer de kletsvrouwen fluisteren. Ongelukkigen zijn de landbouwers. Hun graanvelden zijn hopeloos verwoest door plattrapperij, hun weiden zijn nutteloos geworden door neergehaalde afsperringen. Meerdere landbouwers eisen schadevergoedingen.

Kerkdagen Keulen 2007:

De evangelische kerken, de protestanten in Duitsland, houden hun tweejaarlijke kerkdagen in Keulen. Daarbij worden zoals gebruikelijk tal van politici uitgenodigd. Gisteren eisten SPD-politici en vakbonden de invoering van een sociale arbeidersmarkt waarbij minimumlonen ingevoerd worden  Tja, dat zijn mooie eisen, maar de kerkdagen in Keulen zijn wel niet het bepalende forum voor zulke eisen. Zolang de SPD zich veel te zwak opstelt binnen de bondsrgering, zal van een minimumloon in Duitsland niets in huis komen.

Veiligheidsmaatregelen:

Onder de impuls van Wolfgang Schäuble, bondsminister voor Binnenlandse Zaken, worden verregaande veiligheidsmaatregelen in wetten gegoten. Zo wil de minister de invoering van vingerafdrukken op reispassen en totale bewaking van internettoegangen in heel het land. Deze maatregelen passen in de eisen van de USA voor meer impact op het terrorisme. De Bundesrat heeft de invoering van vingerafdrukken toegestemd. De totale bewaking van elke internettoegang in Duitsland is echter verworpen wegens al te ver gaande inbreuk op de rechten van private personen.

Sponsoring in de wielersport:

De dopingswaterval van de laatste tijd in de wielersport heeft heel wat sponsors doen nadenken. Twee weken geleden besliste de sponsor Wiesenhof in Duitsland zijn activiteiten in de wielersport stop te zetten. Dat voorbeeld werd gevolgd door het Amerikaanse Discovery. En nu melden ook Gerolsteiner in Duitsland en andere sponsors als CSC, Cofidis en Milram om hun sponsering eveneens te stoppen. Dat alles lijkt een heel goede zaak voor de wielersport. Daardoor worden immers verzorgers gedwongen om af te zien van doping bij hun poulins, en de wielrenners zelf zullen voorzichtiger worden. Zonder sponsoring is er van wielersport immers geen sprake meer op langere termijn; de wielrennerij zal aldus verplicht worden zuiverder te worden.

09:11 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: g8, minimumloon, veiligheid, wielersport |  Facebook |

18-05-07

Duits economisch nieuws


Opiniepeiling van ZDF geeft meerderheid van de bevolking voor een minimumloon. De Duitse invoer komt op de eerste plaats uit China.

De CDU en CSU in de bondsregering zijn radicaal tegen de invoering van een minimumloon in Duitsland, de andere mederegerende partij SPD stelt het minimumloon als een eis. De Duitse bevolking werd in de aflopende week gevraagd naar haar mening. Uit deze peiling van het ZDF blijkt dat 69 % van de ondervraagden een algemeen minimumloon in Duitsland verlangen, 27 % is tegen.

De Duitse invoer kwam tot en met 2005 op de allereerste plaats uit de USA. In 2006 echter heeft China de USA ingehaald. Het land  voert 48,8 miljard Euro in Duitsland in, de USA 48,5 miljard Euro.

DAX 7607,54 +108,04

22:12 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: invoer, minimumloon |  Facebook |

16-05-07

Duits nieuws


Het akkoord binnen de bondsregeing voor de kinderopvang is lang niet zo stabiel als gisteren bleek. De weigering om een algemeen minimumloon in te voeren zou wel eens de grote struikelblok voor de bondsregering kunnen worden. En vandaag wordt De Franse President Sarkozy in Berlijn verwacht.

Kinderopvang:

Gisteren werd met groot bazuin het akoord over de kinderopvang afgeroepen. Financieel zat alles sneu, en voor ouders die hun kinderen toch thuis willen opvoeden ligt er maandelijks een bijkomend kindergeld van 150 Euro klaar. Het was CSU-voorzitter Edmund Stoiber, hevig tegenstander van kinderopvang, die als eerste de pers informeerde en dan ook groot accent legde op die laatste mogelijkheid. Met twee kindjes beneden de drie jaar is dat dan reeds 300 Euro. Maar... de SPD is boos op die uitlatingen, want nu blijkt dat dit bedrag helemaal niet vastligt en wel eens lager kan uitvallen. Blijkbaar heeft Edmund Stoiber weer eens populistisch willen overkomen.

Minimumlonen:

De strijd om minimumlonen gaat onverminderd verder. De beide contrahenden verharden hun stellingen: de Union (CDU en CSU) is radicaal tegen, de SPD probeert krampachtig het minimumloon door te drukken. Mogelijk wordt dit thema een struikelblok voor de bondsregering. De SPD zou daar zelfs niet vies om zijn. Zij zou het thema als verkiezingsstof willen gebruiken en mogelijk zelfs grote successen kunnen halen. De SPD hoopt met dit thema haar blazoen op te poetsen.

Sarkozy op bezoek bij kanselier Angela Merkel:

Nicolas Sarkozy, op deze voormidag aangesteld als president van Frankrijk, zal in de late namiddag kanselier Angela Merkel bezoeken in Berlijn. Deze zeer snelle eerste buitenlandse reis van de kersverse Franse chef is een gebaar van hem naar de EU toe. Duitsland is immers voorzitter ervan.  Maar er is meer dan dat gewone gebaar. Zowel Sarkozy als Merkel zijn fervente voorstanders van de Amerikaanse versie der globalisering. Mogelijk zullen beiden proberen de krachten te bundelen om nog meer multinationals naar de twee landen te trekken en... zullen ze dan de krachten bundelen om nog meer sociale rechten van de werknemers in te dijken?

08:27 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderopvang, minimumloon, globalisering |  Facebook |

15-05-07

Duits nieuws


De bondsregering besluit de definitieve invoering van door de staat betaalde kinderopvang. Tegelijk verwerpt ze minimumlonen. En de leiding van Telekom zou de lopende staking op geraffineerde wijze proberen te breken.

Kinderopvang:

De kogel is door de kerk. Vannacht besloot de bondsregering het opvang van kinderen in kinderkribben te verdrievoudigen. Tegen 2013 zullen er in totaal 750.000 plaatsen zijn voor kinderen tot drie jaar oud. Deze kinderopvang wordt volledig betaald door de staat. Daartoe worden 12 miljard Euro voorzien. Deze kosten worden verdeeld over de bond, de deelstaten en de gemeentes. Door de maatregel hebben alle kinderen beneden 3 jaar ouderdom wettelijk het recht op gratis opvang. In ruil daarvoor zullen ouders die hun kinderen niet naar een opvang laten gaan, een bijkomend kindergeld van 150 Euro per maand ontvangen. Nu moet uiteraard dit besluit in een wetsvoorstel gegoten worden en nog de Bundestag en de Bundesrat passeren.

Minimumlonen:

Njet! Dat is het antwoord van de CDU-CSU. Geen sprake van de invoering van een algemeen minimumloon! De SPD is vragende partij, maar moet schromelijk het onderspit delven.  De CDU-CSU is wel bereid te 'praten' over mogelijkheden om lonen te vermijden die de 'goede zeden' tegenspreken. Praten dus... Er verandert niets in de loonpolitiek van de bondsregering. Wel werd een verschuiving (geen verlaging of verhoging) besloten van steun aan trekkers van lage lonen. Zij worden vrijgesteld van sociale lasten in plaats van een toeslag te krijgen om aan een redelijk inkomen te geraken. Deze verschuiving is eigenlijk een zuiver interne regeling der staatsfinanciën.

Staking Telekom:

De langdurige staking loopt onverminderd door, maar naar mening van de vakbonden hanteert de Telekomleiding een 'venijnige' manier om de staking te breken. Per SMS worden stakers aangesproken met volgende mededeling: "Hallo collega, wie vanaf morgen zijn dienst weer opneemt, bekomt dagelijks 50 Euro toeslag zolang de staking duurt." Telekom zelf ontkent deze handelswijze...

09:00 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderopvang, minimumloon, staking |  Facebook |

14-05-07

Duits nieuws


De bondsregering likt haar wonden na de verkiezingen in Bremen. Het arbeidsconflict tussen Telekom en de vakbond Ver.di leidt tot verdieping van de kloof. Vandaag wil de bondsregering knopen doorhakken in de problemen van minimumloon en kinderopvang.

Verkiezingen Bremen:

Hoewel de stadstaat Bremen maar een heel klein deeltje van de Duitse bevolking vertegenwoordigt, worden de resultaten van de verkiezingen daar als een barometer gezien voor de coalitie der bondsregering in Berlijn. Gisteren werden de SPD en CDU afgestraft ten gunste van de groene, de extreemlinksen en de liberalen. In Berlijn proberen de SPD en de CDU (beiden in coalitie in de bondsregering) de verliezen in Bremen te minimaliseren. Eigenlijk doet zich een gevaarlijke tendens voor: de misnoegde SPD-aanhangers hebben zich deels gericht naar de linksextremen (de vroegere communisten) en dat zou wel een veeg teken kunnen zijn voor komende verkiezingen in andere deelstaten of in heel Duitsland (2009).

Staking Telekom:

Stakingen van onbepaalde duur komen niet veel voor in de sociale strijd van de vakbonden in Duitsland. Maar men moet wel vaststellen dat in de laatste twee jaren er zich reeds drie dergelijke stakingen voorgedaan hebben: bij de openbare diensten, bij de gezondheidszorg en nu bij Telekom. Dergelijke onbepaald lange stakingen verlopen alle naar hetzelfde stramien:
De staking wordt ingeleid door een afstemming onder de vakbondsleden (75 % van hen moet pro zijn). Dan begint meestal een periode van verscherping der standpunten, zowel bij de werkgevers als bij de werknemers. Dat zien we nu gebeuren bij Telekom: de bedrijfsleiding dreigde dit weekeinde met verkoop van delen het bedrijf, de vakbond Ver.di beschuldigde de Telekomleiding haviken te zijn ten koste van de werknemers. Dit verschijnsel doet zich zo goed als altijd voor en kan enkele weken tot maanden lang duren. Dan wordt uiteindelijk een scheidsrechter aangesteld en komt men tot doorvoering van de wens der werkgevers, maar op gemilderde basis. Uiteindelijk stemmen de werknemers dan pro of contra het stakingseinde.
De staking bij Telekom blijft voorlopig slechts voelbaar door deels lamgelegde hulpdiensten voor de klanten.

Minimumloon en kinderopvang:

Vandaag vergadert de bondsregering om twee knelpunten op te lossen: minimumloon en opvang van kleine kinderen in kribben. Beide maatregelen kosten  veel geld. Dat is de grote miserie! De regerende CDU-CSU wil geen geld verliezen aan niet-bedrijfsgerichte maatregelen; de mederegerende SPD wil beide maatregelen bekomen, maar neigt al te zeer om water in de wijn te doen ter behoud van haar regeringspositie. Daardoor verliest de SPD haar fundamentele opdracht om het sociale te verdedigen en .... verliest de partij de steun van de bevolking. Dat laatste werd gisteren zeer duidelijk bij de verkiezingen in de stadstaat Bremen. Wat zal er dan vandaag uit de bus komen voor het minimumloon en de kinderopvang? Tja, het minimumloon zal niet aanvaard worden door de CDU-politici, evenmin een te kostelijke kinderopvang. Zal de SPD weer toegeven omwille van haar postjes in de regering, of zal de partij nu eindelijk haar verantwoordelijkheid opnemen?

08:41 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkiezingen, staking, minimumloon, kinderopvang |  Facebook |

10-05-07

Duits nieuws


Bondspolitie voert grote razzia's uit tegen G8-tegenstanders. Duitsland heeft 6 van de 10 meest klimaatbelastende thermische centrales in Europa. In Baden-Württemberg wordt de proefperiode voor werknemers niet meer beperkt in de tijd. SPD reageert zeer zwak op de weigering van de kanselier voor een algemeen minimumloon in het land.  En Duitsland gaat veel omzichtiger om met de gevaren voor massapsychose via de media t.o.v. België.

G8:

In juni heeft de top van de G8 plaats. Het gaat hier om de zeven rijkste industriestaten + Rusland. Zij zullen zich beraden over de verdere ontwkkeling van de globalisering. Wolfgang Schäuble, bondsminitser voor Binnenlandse Zaken, wil dat het voorbeeldig rustig is tijdens die samenkomst in Heiligendamm. Daarom werden gistervoormiddag grote razzia's gehouden bij de G8-tegenstanders. Er werden heel wat personen aangehouden, woningen doorzocht en zo meer. In zes deelstaten ging de politie op deze wijze tekeer. Naar verluidt zouden linksextremisten aanslagen gepland hebben tijdens de G8-top.  De linkse scène in Duitsland is verbouwereerd. Men legt het recht op demonstratie aan banden, aldus o.a. de politici en leden van linkse vleugels in het land. Gisteravond protesteerden meer dan 3.000 jongeren in Berlijn. In Hamburg kwam het vannacht tot rellen  tussen politie en een 2.000 betogers. Ook in andere steden kwam het tot botsingen.

Klimaatsbescherming:

Het WWF (World Wide Fund for Nature) heeft een onderzoek laten doorvoeren naar de meest luchtvervuilende thermische centrales in de EU. Het resultaat is rampzalig voor Duitsland. Hier in het land draaien zes van de tien zwaarst vervuilende centrales van de hele EU. Het gaat daarbij om vier in het Roergebied, twee elders in het land. Deze centrales werken op bruinkool. Zij die vaak per auto van België naar Keulen rijden, zullen zeker één van deze centrales kennen. Een twintig km buiten Aachen kan u als automobilist er niet naast om de enorme thermische centrale van Weisweiler te zien met haar reuzegrote emissietorens, een gigant aan stroomproductie op basis van bruinkool. Deze gigant is de zesde zwaarst vervuilende van de EU. Dit rapport van het WWF betekent een duidelijke ontmaskering van de de 'vrome' uitingen der bondsregering. Steeds opnieuw roepen bondsministers en de kanselier van de daken, dat Duitsland een leidersrol speelt in de bescherming van het klimaat. Wat blijft daar nu nog van over?

Proefperiode voor werknemers:

Een proefperiode van zes maanden is reeds decennialang een normaal verschijnsel bij nieuwe aanwervingen. Tijdens die periode kan een werknemer van de ene dag op de andere ontslagen worden. Het loon in die periode is relatief laag. Nu heeft Günther Oettinger (CDU), ministerpresident van Baden-Württemberg, beslist om in zijn deelstaat de proefperiode onbeperkt lang te laten lopen. Binnen enkele jaren zal dan een evaluatie volgen. Indien deze maatregel niet geleid heeft tot meer tewerkstelling, zal teruggekeerd worden naar een beperkte proefperiode. Gevolg: in die deelstaat zullen werknemers ten allen tijde van vandaag op morgen ontslagen kunnen worden en blijven de lonen laag, zoniet zeer laag. Deze maatregel wordt als een pilootproject beschouwd voor heel Duitsland.

Minimumloon:

Zoals enkele dagen geleden bekend werd, weigert kanselier Angela Merkel (CDU) de invoering van een algemeen minimumloon in Duitsland. De SPD voelt zich blijkbaar in de hoek gedrongen door deze maatregel. Zij wil een minimumloon, maar staat nu machteloos. Vandaag zullen toppolitici van de SPD proberen om dan maar een zo gunstig mogelijke regeling tegen dumpingslonen te bekomen via combilonen (aanvulling van zeer lage lonen met staatssubsidies).

Kindermoord:

Moord en seksueel geweld op kinderen en op jongeren wordt in Duitsland lang niet zo uitgesmeerd in de media. Daar waar de Belgische bevolking alweer getraumatiseerd werd op grote schaal naar aanleiding van de moord op een 18-jarige in de voorbije week, daar gaat Duitsland veel omzichtiger met dergelijk zeer zware misdaden om.  Op 20 april bijvoorbeeld werd de 13-jarige Mirjam zwaar misbruikt en gewurgd. Dat feit kwam kwam in de media, maar werd nooit een primetime-topbericht dat de meeste tijd van de nieuwsuitzendingen in beslag nam. Als gevolg ervan voelde de Duitse bevolking zich wel betrokken, maar kwam het nooit tot massapsychotische effecten. De dader werd dankzij DNA-analyse gevat en heeft ondertussen reeds bekend.

08-05-07

Duits economisch nieuws


De Duitse post geeft op 1 januari haar briefmonopolie op. Kanselier Angela Merkel verwerpt minimumloon in Duitsland. Deutsche bank maakt recordwinsten. En Hamburg zou volgens prognose haar omzet in de haven verdubbelen tegen 2015.

De Deutsche Post heeft zoals vele landen nog steeds het monopolie voor verzending van brieven. Dat zal ze per 1 januari 2008 opgeven in overeenstemming met de wens der EU. De voorzitter Klaus Zumwinkel stelt echter voorwaarden. Het kan misschien verbazen in een tijd van (asociale) globalisering, dat hij voorwaarden stelt voor de werknemers. Maar ja, de post is een staatsinstelling. Die kan en wil haar sociale taak nog opnemen. De voorzitter eist het afschermen tegen dumping der lonen en tegen afbouw van de sociale verworvenheden. Ter concurrentie zouden van volgend jaar briefbestellingen mogelijk worden op zondag, wel onder beperkende voorwaarden.

Kanselier Angela Merkel was vandaag te gast bij de overkoepelende vakbondsorganisatie DGB. De vraag voor een algemeen minimumloon in heel Duitsland wees ze radicaal af. Hooguit is ze bereid een helpende hand uit te streken voor minimumlonen in een aantal sectoren.

De Deutsche Bank doet het beter dan ooit. Nog nooit werden zoveel winsten gemaakt als tijdens het eerste kwartaal 2007. De nettowinst steeg met 29 % naar 2,12 miljard Euro in dit eerste kwartaal.

Hamburg kent een enorme boom als wereldhaven. Zij heeft naast haar nationale functie ook de taak om de draaischijf voor transporten van en naar Oost-Europa te zijn, waar de industrie grote stappen voorwaarts doet. Tegen 2015 zou de haven haar overslag verdubbelen en aldus de op één na grootste haven van Europa worden. Daartoe is havenuitbreiding nodig en dat kost geld. Om de nodige miljarden te winnen, gaat de haven nu op de beurs.

DAX: 7.442,20 -83,49

22:03 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, minimumloon, deutsche bank, haven |  Facebook |

Geen minimumlonen in Duitsland


aaaa4

Miminumlonen is een van de grootste problemen waarmee de bondsregering te vechten heeft. Tot nu toe slaat de regering elk voorstel voor een algemeen minimumloon weg. Maar kan dat zo blijven?

De globalisering naar USA-maatstaf heeft Duitsland onomkeerbaar in de greep. Kanselier Angela Merkel heeft hier een leidersrol gespeeld en speelt die nog steeds uit. Ten onrechte? Wel, Duitsland vaart er bijzonder goed mee. "Duitsland", dat betekent de Duitse economie en de staatskas. "Duitsland" betekent in deze niet de bevolking!

Teer punt in dit is een algemeen minimumloon. Niets heeft de noodzaak daartoe zo klaar gesteld als de globalisering. Het heilige principe van de globalisering is de vrije markteconomie. En hier moet het woord "vrij" compromisloos verstaan worden als: minimale tussenkomst van de staat tot helemaal geen tussenkomst van deze. De globalisering eist van de politici enkel en alleen een gunstig klimaat, en huivert van tegengestelde wetgeving.

"De markt bepaalt de waarde van een werknemer", zo klinkt het bij de conservatieve liberalen en uiteraard bij alle ondernemers. Dat is bijzonder hard gesteld: een werknemer is niets anders meer, is met andere woorden gedegradeerd tot een element - en object - in heel het productiesysteem. De waarde "mens" bestaat niet meer in functie van markteconomie. De waarde van een werknemer reflecteert zich in de bezoldiging ervan. En deze bezoldiging heeft slechts één maatstaf: de meerwaarde voor een bedrijf. Dat houdt onder andere in, dat laaggeschoolden en helemaal niet geschoolden geen enkele of slechts een heel beperkte meerwaarde betekenen voor een onderneming. Zij worden door het marktmechanisme zeer laag ingeschat als waarde en verdienen dan ook maar een peulschil. Dumpingslonen zijn hier niet weg te cijferen!

Als de beloning van een laag- tot helemaal niet geschoolde werknemer te laag wordt, niet meer dekkend is voor het levensnoodzakelijke, dan is de markteconomie en dus ook de globalisering machteloos, dan heeft zij geen middelen om die werknemer vooruit te helpen omdat de enige maatstaf de meerwaarde is. De ondernemers leggen hier het volle accent op de staat. Zij heeft de plicht haar burgers te beschermen. Zij moet volgens hen het tekort om het levensnoodzakelijke te dekken opvullen! Dat betekent in concreto: combilonen. Met andere woorden: een loon vanuit de bedrijfswereld afhankelijk van de waarde voor het bedrijf en eventueel aanvullende sociale hulp vanwege de staat.

Wat zijn de tijden veranderd! Waar is de tijd dat bijvoorbeeld in België een bedrijf als Foto Gevaert beroemd was om haar sociale instelling tegenover de werknemers? Waar is de tijd dat hetzelfde kon gezegd worden van Volkswagen hier in Duitsland?

De globalisering dwingt bedrijven om het sociale aspect ervan weg te cijferen en de vrije markteconomie soepel te laten draaien. Zoals hierboven gemeld worden werknemers nog enkel beschouwd als objecten, als onderdelen van het productiemateriaal. Maar... als een motor in een bedrijf - eveneens een onderdeel van het productiemateriaal - niet meer vlot draait, zal de ondernemer weigeren olie te voorzien voor het goed functioneren ervan? Of als die olie te duur is,  zal hij dan ook weigeren deze te gebruiken of de staat een plicht opdringen om olie te leveren of mee te bekostigen? Neen, helemaal niet. Wel dan... als een werknemer zuiver als productiemateriaal beschouwd wordt, is het dan niet de plicht van de ondernemer om te zorgen dat die persoon elke maand rond kan komen in zijn levensnoodzakelijke behoeften (de "olie" voor de "machine" Mens)?

De argumentatie van bedrijfsleiders en conservatief liberale politici "Minimumlonen kosten arbeidsplaatsen" is totaal misplaatst... dat moet toch duidelijk zijn.

12:52 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: minimumloon, sociale rechten |  Facebook |

Duits nieuws


Politieke partijen vallen gezamelijk de CSU van Edmund Stoiber aan. CSU wil haar politieke standpunten verscherpen na succes van de Franse toekomstige president Nicolas Sarkozy. En de DGB, vereniging van vakbonden, eisen van de kanselier rechtvaardige verdeling van de winsten uit de globalisering.

Houding van de CSU tegenover de bondspresident:

Zowel de regeringspartij der socialisten (SPD) als de oppositiepartijen der liberalen (FDP) en groene (Die Gruene) en ook hier en daar politici van de CDU vallen de oerconservatieven van de Bayerse CSU scherp aan. Reden is de druk die de CSU uitgeoefend had op de bondspresident om het RAF-lid Christian Klar niet te begenadigen. Vooral de secretaris-generaal Markus Söder wordt zwaar onder vuur genomen. Hij verwoordde de dreiging van CSU-leden om de bondspresident niet meer te herkiezen in 2009. Mogelijk zal deze affaire nog een flink staartje krijgen in de komende dagen. Ook kanselier Angela Merkel (CDU) keurt de houding van de CSU af, ook al is de CSU mederegerend in Berlijn.

CSU wil nog meer verrechtsing na succes Sarkozy:

Bayern is steeds geregeerd door oerconservatieven, reeds zolang Bayern bestaat (en dat gaat terug tot in de tijd van de Romeinen!), zie de reeks postings over deze deelstaat. Rechtse tot duidelijk rechtsextreme standpunten ziin voor de CSU heilig. Dit heeft vooral te maken met de verborgen neiging tot afscheuring van de deelstaat uit het federale Duitsland. De eigenheid van het Bayerse, de nationale gevoelens daarmee samengaande... dat is spek voor de bek der politici in München. En kijk... daar zien zij een grote bondgenoot in Nicolas Sarkozy. Het conservatisme van de toekomstige Franse president, zijn eis voor banden met Europa en toch grote accenten op de nationale gevoelens en verdediging van de eigen cultuur zijn thema's die voor Edmund Stoiber als goddelijke muziek klinken, en niet alleen voor Edmund Stoiber.  Sarkozy is reeds uitgenodigd om in Bayern op bezoek te komen...

Vakbonden eisen rechtvaardige verdeling globaliseringswinsten:

Michaael Sommer, voorzitter van de DGB, ontvangt vandaag kanselier Angela Merkel op een algemene vergadering. De DGB is de Deutsche Gewerkschaft-Bund, waarin alle grote vakbonden (zoals IG-Metall en Ver.di) vertegenwoordigd zijn. Sommer wil accenten leggen op een rechtvaardige verdeling der globaliseringswinsten. Het kan niet zijn, dat slechts weinige met alle winst gaan lopen, aldus de voorzitter. Tevens eist hij een algemeen minimumloon van 7,5 % in heel het land. Het is weinig waarschijnlijk dat kanselier Angela Merkel deze verlangens zal inwilligen.

08:50 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conservatisme, csu, minimumloon, vakbond |  Facebook |

17-04-07

Duits nieuws


Ministerpresident Günther Oettinger van Baden-Württemberg komt na tussenkomst van kanselier Angela Merkel volledig terug op zijn woorden over nazi-rechter Hans Filbinger. De regeringstop van de bondsregering zet het thema over minimumloon op de zeer lange baan en wil eerst werk maken van een reform der verzorging van ouderen. En volgens de bond van handwerkers kan 1/4-de van alle scholieren uit het beroepsonderwijs onvoldoende rekenen, lezen en schrijven.

Hulde aan oud-NS-rechter:

Zoals gisteren en eergisteren gemeld, is in Baden-Württemberg een ernstig probleem ontstaan rond de onlangs overleden oudrechter uit de NS-tijd, Hans Filbinger. Nadat ministerpresident Günther Oettinger op de begrafenis van de NS-rechter een rede hield waarbij hij zei dat Filbinger geen NS-er was, ontstond een golf van verontwaardiging. Maar Oettinger hield zijn been stijf en herhaalde zijn stelling eergisteren. Dat ging veel te ver. Vele politici zagen grote schade ontstaan voor Duitsland als een vooraanstaand ministerpresident op die wijze geen afstand neemt van het nationaalsocialisme van Hitler.
Gisteren mengde kanselier Angela Merkel zich in de debatte en eiste onomwonden dat Oettinger zich zou distantiëren van zijn uitspraken. Uiteindelijk gaf de man dan toch toe. Daarmee was de rust in politiek Duitsland teruggekeerd.  Zowel politici van regeringspartijen als oppositie keurden die laatste woorden van Oettinger goed.
Daarmee is de kous af, maar... de gevolgen voor het gezag van Günther Oettinger als ministerpresident van Baden-Württemberg zijn "gravierend". Mogelijk zal hij deze geschiedenis nooit meer te boven komen en uiteindelijk op termijn toch gedwongen worden ontslag te nemen.

Minimumloon:

Op de agenda van de bondsregering stond gisteravond onder andere een inleidend gesprek over de invoering van een algemeen minimumloon in het land. Reikhalzend zullen velen ernaar uitgekeken hebben in hun strijd tegen dumpingslonen, maar de regering besloot dit thema voor onbepaalde tijd uit te stellen! Moet er nog zand zijn? In de plaats daarvan werd accent gelegd op de reform van de verzorging van ouderen in de samenleving, de verplegingszorg. Daarvan wil de regering in de komende maanden werk maken gezien de alsmaar toenemende groep van ouderlingen in de samenleving.

Vorm van analfabetisme:

De verstandelijk zwaksten onder de jongeren volgen het beroepsonderwijs in het land. En de handarbeid recruteert het meest uit deze onderwijsvorm voor de invulling van open werkplaatsen. Dat is een normaal verschijnsel dat zich in zo goed als alle landen op aarde voordoet. Maar in Duitsland knelt hier een schoentje. De Duitse bond van handarbeid klaagt erover, dat al te weinig jongeren uit het beroepsonderwijs afdoende kunnen rekenen, lezen en schrijven. Dit hypothekeert de sector, aldus de bond. Hierbij blijkt nog maar eens dat het onderwijssysteem in Duitsland grote tekorten vertoont, zoals een UNO-rapport onlangs nog bevestigde.

15-04-07

Duits nieuws


Ministerpresident Günther Oettinger van Baden-Württemberg geraakt zwaar onder de kritiek door een relativering van het nationaalsocialisme naar aanleiding van de dood van oud-ministerpresident Hans Filbinger, oud NS-rechter. De bestrijding van de klimaatsverandering zal miljarden per jaar kosten. De gijzeling van twee duitsers in Irak sinds begin februari blijft aanhouden. Bondsminister voor Binnenlandse Zaken Wolfgang Schäuble wil pasfoto's en vingerafdrukken van alle inwoners van het land ter beschikking stellen van politie en veiligheidsdiensten in de strijd tegen terreur. De EU verhoogt de druk op Duitsland om minimumlonen in te voeren.  De belastingsinkomsten van het land stijgen spectaculair. En Knut breekt alle inkomstenrecorden van de Berlijnse zoo.

Tijdens de twee weken onderbreking van postings op deze blog is weer veel gebeurd in het land:

Hulde aan oud-NS-rechter:

Alles wat refereert naar de NS-tijd en het Derde Rijk van Hitler is zeer taboe in Duitsland, en dat is niet ten onrechte. Die tijd is de meest zwarte pagina in Duitslands geschiedenis en tevens de donkerste zijde van de mensheid in het algemeen. Sinds Duitsland na de Tweede Wereldoorlog een democratische staat is geworden, doet het land alles om relativeringen of goedsprekerij van de NS-tijd de kop in te drukken. Maar vorige week kwam een pijnlijk iets voor in de deelstaat Baden-Württemberg. Daar was een zekere Hans Filbinger jarenlang ministerpresident (van 1966 tot 1978). Hij was CDU-er en kende een enorm succes. Hij was tevens voorzitter van de Duitse Bundesrat in de jaren zeventig. De man had zijn pluimen binnen de CDU en de Duitse politiek verdiend, maar... In 1978 werd plots bekend, dat hij in de NS-tijd een actief rechter was, die meerdere doodsvonnissen uitsprak over politieke tegenstrevers van het NS. Toen dat aan het licht kwam werd hij prompt ontslagen als ministerpresident van Baden-Württemberg en verdween van de politieke scène. De man, geboren in 1913, stierf op 1 april jongstleden.
Gezien hij toch een belangrijk politicus was, werd hem een eervolle begrafenis bezorgd waarop ook de huidige ministerpresident Günther Oettinger (CDU) een lijkrede hield. Oettinger loofde de prestaties van Hans Filbinger als oudministerpresident en... plots sprak hij ook over de NS-tijd van de overledene. Oettinger zei dat Filbinger weliswaar actief rechter der NS was, maar zich steeds gedragen had als tegenstander van dat regime.  "Hij was geen NS-er, maar wel een tegenstander ervan," klonken zijn woorden letterlijk. Dat is echter een duidelijke geschiedenisvervalsing en veroorzaakte in de voorbije week voor een ware storm van protest zowel binnen de regeringspartijen als ook binnen de oppositie. Günther Oettinger reageerde gisteren op de kritiek, dat hij met zijn woorden de NS-tijd niet wou relativeren. Maar de partijen in het land eisen zijn verontschuldigingen en de terugtrekking van zijn woorden op de begrafenis. Tja... het ontslag van de huidige ministerpresident van Baden-Württemberg hangt dan ook in de lucht.

Klimaatsverandering:

We beleven deze week prachtige zomerdagen, en dit halverwege april. Gisteren was het hier in Niedersachsen 27 graden warm, en dat wordt vandaag nog enkele graadjes beter. Het absolute warmterekord voor april wordt met graden verschil gebroken. Ja, het klimaat verandert zeer duidelijk. De uitstoot van CO2 is volgens een UNO-rapport de oorzaak ervan. Duitsland wil daarom de CO2-uitstoot drastisch verlagen. Tegen 2020 moet die met 40 % verminderd worden. Dat is het streefdoel van de bondsregering. Daarvoor zullen echter miljarden nodig zijn. Een studie van het bondsministerie voor milieu schat de jaarlijkse kostprijs op 11 miljard Euro. Er zullen zeer zware maatregelen getroffen worden. Naast de industrie is de energieproductie een belangrijke zondaar op dat vlak. Deze productie zorgt in Duitsland voor 40 % van alle CO2-uitstoot. Daarom stelt het bondsministerie voor Milieu voor om zware belastingen te heffen op alles wat energie verbruikt. Dat zal gaan van bijvoorbeeld een sterk verhoogde belasting op diesel, een krachtige verhoging van de autobelasting, maar ook een zware belasting op woonhuizen die niet voldoende geïsoleerd zijn of een verouderde verwamingsinstallatie hebben. Ja, er komen zwarte jaren voor huis- en autobezitters...

Gijzeling twee Duitsers in Irak:

Reeds sinds begin februari worden  de 61-jarige Hannelore Krause en haar 20-jarige zoon in Irak gegijzeld. Hannelore is Duitse en reeds decennialang gehuwd met een Iraakse geneesheer. De ontvoerders in Bagdad eisten vorige maand de terugtrekking van Duitse soldaten uit Afghanistan. Dat is natuurlijk onmogelijk, gezien deze soldaten instaan voor het behoud van de vrede in Afghanistan onder het bevel van de NATO. Toen het ultimatum van de gijzelaars verstreken was, stelden zij hun eis opnieuw in een tweede videoboodschap begin april. Weer werd tien dagen tijd gegund om de soldaten uit Afghanistan terug te trekken. Sinds eergisteren is ook dat tweede ultimatum verstreken. Het is totaal onduidelijk wat nu het lot van de twee gegijzelden is.

Terreurbestrijding:

Wolfgang Schäuble (CDU), bondsminister voor Binnenlandse Zaken, wil strenge maatregelen ter bestrijding van terrorisme in Duitsland. Hij vreest een golf van terreur in het land door islamistische extremisten. Reden daarvoor is de inzet van gevechtsvliegtuigen in Afghanistan. Op vraag van de USA heeft het Duitse leger Tornado-gevechtsvliegtuigen naar Afghanistan gestuurd om stellingen van de Taliban op te sporen en door te geven aan de USA ter bombardering ervan. Dat is een escalatie die het terreurgevaar in Duitsland aanzienlijk verhoogt.
Daarom wil de minster onder andere pasfoto's van alle burgers, alsook de vingerafdrukken van hen verzamelen en doorgeven aan politiediensten en andere veiligheidsinstellingen. Pasfoto en vingerafdruk zouden stelselmatig geëist worden bij het vernieuwen van identiteitskaarten. Dat is een zware ingreep in de privacy van elke burger in het land. De SPD en alle oppositiepartijen er zijn radicaal tegen, omdat daarbij elke burger van het land in verdenking wordt gesteld. De CDU is echter voor deze maatregel.

Minimumlonen:

De bondsregering, vooral onder invloed van de CDU en CSU, wil geen minimumloon instellen. De SPD blijft echter bij haar eis om de huidige dumpingslonen een halt toe te roepen. Tegenwoordig zijn miljoenen ongeschoolde en laaggeschoolde arbeiders tewerkgesteld aan lonen die zelfs dalen tot 3 Euro per uur en minder. De CDU en CSU willen daar echter niets aan doen. Hun doel is de vermindering van de werkloosheid ten koste van wat ook.  Blijkbaar gaat het hen om het indijken van de staatsuitgaven, waarbij lage werkloosheidscijfers en hogere belastingsinkomsten vanuit een boomende economie prioriteit hebben. Nu mengt zich echter de EU met deze zaak. Zij eist de onmiddelijke invoering van een minimumloon en verwijst naar de andere EU-staten. In immers 20 van de 24 staten bestaat dit en toch draait de economie er goed. Maar kanselier Angela Merkel en de andere CDU-CSU-politici willen geen gehoor geven aan deze oproep en laten dumpingslonen verder toe. Vanaf morgen maandag wordt opnieuw gedebatteerd over deze problematiek.

Belasingsinkomsten:

De belastingsinkomsten stijgen ongelooflijk sterk. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 15,4 % meer staatsinkomsten geboekt dan in dezelfde periode 2006. Dat dankt de bondsregering aan volgende maatregelen: verhoging van de B.T.W. sinds 1 januari, het aantrekken van multinationals door zeer lage belastingen op ondernemingen en het weigeren van een minimumloon. Men wil de enorme inkomsten besteden aan de afbouw van de staatsschulden. Voorstellen om nu ook de belastingsdruk op de werknemers te verlagen worden geweigerd door CDU-CSU-politici.

Knut:

Het ijsbeertje in de Berlijnse zoo is de vedette van het jaar. Niet alleen de Duitsers, ja zelfs van overal ter wereld stromen fans van Knut naar Berlijn. De inkomsten van de zoo stijgen  en stijgen. Per dag worden meer dan 100.000 bezoekers genoteerd (normalerwijze telt de zoo een 6 tot 7 duizend bezoekers per dag). Het paasverlof en het mooie weer spelen hier natuurlijk een grote rol. De beursnotering van de dierentuin is in enkele weken meer dan verdubbeld! De zoo heeft ook het alleenrecht voor de productie van souveniers. Dat brengt haar nog bijkomend honderdmiljoenen Euro inkomsten. Media zoals televisie betalen zware rechten om beelden van Knut uit te zenden. Maar de zoo gaat daarbij sterk ondemocratisch te werk. Zo worden alle media onder druk gezet om geen negatief beeld te scheppen rond de 'uitbuiting' van Knut! Knut zelf beseft natuurlijk niet, hoe hij misbruikt wordt voor het geldelijk welzijn van de zoo. En de fans zelf zijn blind voor dit fenomeen. Maar ja... het mag wel gezegd en geschreven worden, dat Knut een echt schattig beertje is en de harten van zowaar alle aardbewoners treft.

30-03-07

Definitief: Duitse pensioenen vanaf 67


De Bundesrat stemde vanmorgen enkele sociale wetten goed, o.a. de instapleeftijd voor pensioenen op 67, alsook minimumlonen voor het reinigen van gebouwen.

Het was vanmorgen een ware sociale dag in de Bundesrat (de Bundesrat bezegelt steeds wetten die in de Bundestag goedgekeurd zijn en invloed hebben op de financiën van de deelstaten):

Nadat begin deze maand de Bundestag het optrekken van de instapleeftijd voor pensioenen goedkeurde van 65 naar 67 jaar ouderdom, heeft deze morgen de Bundestag dit bezegeld. Daarmee is de nieuwe instapleeftijd definitief. Alle werknemers die geboren zijn in 1947 of later, zullen langer moeten werken. Het optrekken van de leeftijd van 65 naar 67 wordt stapsgewijze doorgevoerd. Zij die in 1947 geboren zijn, mogen pas op 65 jaar en 1 maand op pensioen, en zo trapsgewijze tot zij die in 1964 of later geboren zijn: zij werken tot hun 67ste jaar.

Tevens heeft de Bundesrat een wet bezegeld die de tewerkstelling van 50+ers moet bevorderen. Indien deze ontslagen worden en in een nieuwe job terechtkomen met lager loon, dan zal de staat een toeslag geven.

Ook werd een wet bezegeld die het minimumloon instelt voor reiniging van gebouwen. Zoals tot nu toe het geval is, bestaat er alleen maar een minimumloon in sommige bedreigde sectoren, bedreigd door goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de bouwsector. Dit wordt nu uitgebreid voor de reiniging van gebouwen. Het minimumloon wordt daar 7,85 Euro per uur in West-Duitsland en 6,36 Euro per uur in de vroegere DDR. Terloops: voor de meeste sectoren bestaat helemaal geen minimumloon (zij worden niet bedreigd geacht door goedkope arbeidskrachten uit Oost-Eurpa).

10:47 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, minimumloon |  Facebook |

29-03-07

Duits nieuws


Gesprekken over een minimumloon in Duitsland zijn verschoven tot ergens na Pasen. Her vermogen van een gemiddelde Duitser is niet gestegen in de jaren negentig. Bijna de helft van de Duitsers geloven dat de USA gevaarlijker zijn dan Iran.

Minimumlon:

De bondsregering komt maar niet uit de discussie over het invoeren van een minimumloon in Duitsland. De tegenstellingen tussen SPD (voor minimumloon) en CDU-CSU (ertegen) worden alsmaar groter en bitsiger. Kanselier Angela Merkel heeft dan ook besloten om het thema af te voeren tot ergens na Pasen.

Rijkdom:

Het DIW (Duits instituut voor economische onderzoek) heeft een studie gemaakt over het inkomen van de Duitsers in de jaren negentig. De gemiddelde Duitser had zijn vermogen voor 80 % uit loon. Maar de top van de vermogenskrachtigen heeft slechts 5 % van het vermogen uit loon. Het vermogen bestaat aldus uit loon, kapitaalsbelegging en/of bedrijfsactiviteit. Het gemiddelde inkomen van Duitsers is niets gestegen in de periode van 1992 tot 2001. Maar het vermogen van de rijksten is wel en zelfs sterk gestegen. De top met een vermogen van meer dan 50 miljoen Euro zag zijn vermogen met 50 % toenemen. Over de periode 2001 tot 2007 bestaat nog geen zelfde studie, maar men verwacht een verscherping van de situatie: gemiddeld zou een Duitsvermogen zelfs kleiner worden, terwijl de rijken nog meer zouden hebben.

Anti-amerikanisme:

het anti-Amerikanisme is opmerkelijk toegenomen onder de Duitse bevolking. Blijkbaar heeft dit te maken met de huidige politieke lijn van US-president George Bush. 48 % van alle Duitsers zien in de USA een groter gevaar voor de wereldvrede dan in Iran. Onder jongeren beneden 29 jaar is dit zelfs 57 %. Het wordt uitkijken naar een volgende US-president. Pas dan zal duidelijk worden hoezeer George Bush wel of niet het imago van de USA geschaad heeft.

08:06 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vermogen, usa, minimumloon |  Facebook |

28-03-07

Duits nieuws


De weerstand van CDU-CSU tegen een minimumloon blijft groot. En de CSU strijdt tegen rechtsextreem politicus uit eigen rangen, een bijzonder geval.

Minimumloon:

De bondsregering debatteert verder over de invoering van een minimumloon in Duitsland. De SPD wil dit met alle kracht doorvoeren om dumpingslonen te voorkomen, maar de CDU-CSU verzet zich heviger en heviger. De secretaris-generaal van de CDU waarschuwt voor een toename van het werklozenaantal. Hij spreekt van 2 miljoen werklozen meer. De bedrijven zullen geen nieuwe arbeidsplaatsen meer creëren, multinationals zullen het land ontvluchten, het zwartwerk zal dramatisch stijgen, zo orakelen de conservatieven. Daarbij krijgen ze de steun van de oppositiepartij der liberalen, de FDP. Ondertussen vergeten ze dan wel, dat enerzijds haast alle Europese landen een minimumloon kennen en toch geen duistere toestanden kennen zoals afschilderd wordt, anderzijds dat steeds meer ongeschoolde arbeiders werk weigeren wegens de dumpingslonen. Zij verkiezen de werkloosheid -hoewel hun steun wegens weigering ingedijkt wordt - omdat dan hun inkomen nog steeds stukken hoger ligt dan het te verwachten loon bij arbeid!

Rechtsextremisme:

Rechtsextremisme is een probleem. Daar is iedereen het over eens, behalve de rechtsextremen zelf natuurlijk. Het is merkwaardig, dat het aantal midsdaden met een duidelijke rechtsextreme signature sinds de hereniging van beide Duitslanden in 1990 nog nooit zo hoog in aantal was als in het voorbije jaar. Sinds enige tijd zit echter ook de CSU met een dergelijk probleem. Deze Bayerse oerconservatieve partij van Edmund Stoiber situeert zich aan de uiterst rechtse kant van het politieke scala. Vreemdenvijandigheid is niet te ontkennen in de partij. Maar die neiging tot rechtsextremisme gaat nu bij een bepaald lid zover, dat het zelfs voor de CSU-leiding niet door de beugel kan. Het gaat om de voorzitter van de lokale CSU-raad van Regensburg. Thomas Fürst, 35 jaar oud, heeft zich daar opgewerk tot voorzitter dankzij een regenrechte stootgroep zoals in de oude tijd van Hitler. Fürst schrikt er niet voor terug om vreemdelingen verbaal, maar desnoods ook manueel de deur te wijzen. Hij gaat zeer driest ter werk, en heeft een netwerk aan rechtsextreme lui die andere politici onder druk zetten om hem aan de macht te krijgen. Hij wil de absolute top van de CSU bereiken. De CSU-leiding probeert in te grijpen, kan hem voorlopig echter niet afdoende stoppen.

08:35 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtsextremisme, minimumloon |  Facebook |

06-03-07

Duits nieuws


De uitbreiding van kinderopvang in Duitsland wordt op langere baan verschoven. Algemene minimumlonen in het land zijn nog niet  voor morgen. Vreemdelingen zonder verblijfrecht irriteren Edmund Stoiber.

Gisteravond en vannacht vergaderde het kerncabinet van de bondsregering over de knelpunten kinderopvang, verblijfrecht van vreemdelingen en de minimumlonen. Uit de bus is gekomen, dat de oerconservatieven in de regering het pleit gewonnen hebben:

Kinderopvang:

Zoals eerder reeds gemeld zijn er te weinig kinderopvangmogelijkheden voor kleintjes beneden drie jaar ouderdom van uithuiswerkende ouders. In de oostelijke deelstaten valt de opvang mee (erfenis uit de oude DDR-tijden), maar in de westelijke deelstaten kunnen slechts 7 % van hen opgevangen worden. Over dit tekort is wel iedereen het eens, behalve de havikken van de conservatieve christelijke partijen. Die laatsten zien geen geld daarvoor en steken liever elke cent in de bevordering van de de ondernemingen van het land. Bovendien stellen zij dat de oude getrouwe familiebanden niet verbroken mogen worden. Kleine kinderen moeten thuis bij moeder of vader kunnen opgroeien, niet in kinderkribben. Dat zij daardoor een oerconservatieve stempel willen drukken is duidelijk en is totaal tegen de trend in de maatschappij. Immers, vooral met de huidige lage lonen zijn beide ouders eerder gedwongen uit te gaan werken. De conservatieven hebben nu besloten het plan van hun partijlid Ursula Von der Leyen, bondsminister voor het Gezin, op ijs te leggen en "te laten onderzoeken of er wel degelijk nood is aan kinderopvang!!".

Verblijfrecht van vreemdelingen:

In Duitsland krijgen vreemdelingen geen verblijfrecht als ze geen werk vinden. In dat geval krijgen ze hooguit een "dulding", dat betekent dat zij voorlopig mogen blijven tot ze uitgewezen worden. Dat kost de staat een bom geld, want die mensen (190.000 in 2007) moeten overleven met gelden van de "Sozialhilfe" (O.C.M.W. zeg maar). Nu eist de CSU, partij van Edmund Stoiber, dat dergelijke vreemdelingen sneller werk moeten vinden of sneller uitgewezen worden. De vraag is of deze mensen ooit wel werk kunnen vinden want er is een hoge werkloosheid in het land. Tja, de CSU staat bekend voor haar gastvrijheid voor vreemdelingen (sic!).

Minimumlonen:

De roep naar algemene minimumlonen in het land is een slag in het water. Ondanks zeer lage lonen van vaak  3 Euro per uur in enkele sectoren en voor ongeschoolde arbeiders verzetten de conservatieven zich. Nu stellen zij voor een onderzoek te laten instellen om na te gaan of minimumlonen echt wel nodig zijn. Daarmee zetten ze de plannen van de SPD op de lange baan.

08:30 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kinderopvang, minimumloon, vreemdeling |  Facebook |

21-02-07

Duits nieuws


Socialisten zetten zich hernieuwd in voor het instellen van een minimumloon in Duitsland. Duitse industrie belooft de koolstofdioxideuitstoot met 1/5de te verminderen tegen 2020. Vandaag houdt Edmund Stoiber zijn laatste assewoensdagrede, een traditie met grote betekenis in Bayern. Duitsland en Denemarken zijn akkoord gegaan voor de bouw van een verbindingsbrug tussen beide landen. En een achtjarige jongen houdt in Magdeburg een heel peleton politiemannen tegen.

Vooreerst nog even vermelden dat er geen postings op deze blog zullen zijn vanaf morgen donderdag tot en met nu komende zaterdag.

Een minimumloon in heel Duitsland geldend, ja, dat zou een oplossing zijn voor de uiterst lage dumpingslonen van drie Euro en minder per uur. Voor buitenlanders is het wellicht een vreemd iets, dat Duitsland nog steeds geen minimumlonen kent, maar dat is de barre realiteit. Reeds vorig jaar werd over een invoering ervan gediscuteerd vanwege de socialisten (SPD), maar de christelijken (CDU-CSU) hielden het steeds kordaat tegen, voluit de ondernemingen steunend in hun verlangen de loonkost zo laag te houden als het maar kan. Nu wil Franz Müntefering (SPD), bondsminister voor Arbeid, opnieuw een voorstel lanceren ter invoering van een minimumloon. In plaats van € 7,5 per uur stelt hij nu € 5,0 Euro voor. Tja... zal er uiteindelijk een "dumpings"-minimumloon uit de bus komen?

Nog dit jaar wordt de autobelasting in het land omgevormd op basis van de schadelijke uitstoot van wagens. Een middeltje tegen de klimaatsverandering. Gisteren heeft Duitsland zich ook akkoord verklaard om de industriële uitstoot met 1/5de te verlagen tegen 2020. Dat is de grote stap, zou je kunnen besluiten, een stap in de goede richting. Maar, reeds in de jaren '90 had de Duitse industrie beloofd de uitstoot tegen 2012 te verminderen naar aanleiding van de Kioto-akkoorden, en in plaats ervan steeg de uitstoot met 3 %. Beloftes, ja, ja, maar het doen?

Vandaag is het uit, schluss met carnaval. De katholieken in dit land dompelen in een vastenperiode tot Pasen. Vasten betekent buiten fysieke inspanningen zoals dagen met beperkte voeding ook een periode van inkeer en bedenkingen. Dat gegeven is de basis voor een jaarlijks terugkomende samenkomst van de CSU-leden in Bayern: de fameuse Assewoensdagrede van de partijvoorzitter. Daar worden de Weichen gestellt (ik vind op het ogenblik geen correcte vertaling in het Nederlands). Dat wil zeggen, dat men op deze samenkomst de intenties van de partij scherp stelt voor de komende jaar. Edmund Stoiber treedt daarbij voor de laatste maal als redenaar op. Men kijkt naar zijn uitspraak reikhalzend uit, want in het verleden drukte hij steeds op deze dag zijn meest scherpe standpunten uit in verband met oerconservatisme en vreemdenonvriendelijkheid. Het is ook een gewoonte geworden dat de SPD in Bayern als tegengewicht eveneens een Assewoensdagrede ten beste geeft.

Een vlotte verbinding tussen Duitsland en de hoofdstad van Denemarken is slechts mogelijk via een grote omweg over Odense, tenzij men de ferry neemt van Puttgarden in Duitsland naar het 17 km verdergelegen Rodbyhavn in Denemarken over de Oostzeeinham Fehmarnbelt. Nu heeft men een akkoord ondertekend waarbij deze zeedoorgang overbrugt zou worden. Dat zou een enorme afstands- en tijdsbesparing opleveren voor transport van Duitsland naar Kopenhagen en Zweden. Deze 17 km lang brug zou 5,5 miljard Euro kosten. Er is nog geen datum vastgelegd voor de bouw ervan.

Een achtjarige jongetje was gisteren van thuis weggelopen in Magdeburg. Men dacht aan een kidnapping en een grootse politiemacht werd opgetrommelt. Een kordon trok door de stad om zich te verspreiden als het plots werd tegengehouden door een politieofficier midden op staat. De officier was wel een kleine, slechts 1.30m groot, maar officier is officier, dus stoppen! Toen bleek dat de officier het gezochte jongetje zelf was, verkleed in politieuniform. Na korte onderhandelingen bracht het kordon het officiertje terug naar zijn ouders.

08:40 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, stoiber, minimumloon, zeeweg, politie |  Facebook |

30-01-07

Duits nieuws


De bondsregering verschuift het probleem van de minimumlonen naar maart. In Hamburg sterft een ziekenhuispatiënt aan brand in de kliniek. Bij Lufthansa moeten de passagiers gedurende de hele vlucht hun veiligheidsriem dragen. En Japan vindt een bril uit tegen het onverwacht inslapen.

Zoals gisteren vermeld bestaat in Duitsland geen algemeen minimumloon. Slechts in enkele heel beperkte branches moet men zich houden aan een loonbasis; dat zijn arbeiders in bepaalde sectoren van de bouw, in de schilderindustrie, alsook geldt een minimumloon voor lakwerkers en dakwerkers. De SPD (socialisten) wil een algemeen minimumloon doorvoeren om de momenteel schandalig lage beloning in sommige sectoren tegen te gaan. CDU en CSU, de beide christelijke partijen (christelijk?!), zijn radicaal tegen. In maart wordt er verder over gepraat.

Vannacht ontstond een brand in het Wandsbek-ziekenhuis in Hamburg. Meer dan 80 brandlui kwamen ter hulp. Er viel een dode en tevens werden 17 patienten bevangen door de ontwikkelde rook. Oorzaak zou de brand van een matras geweest zijn. Het is wel uitzonderlijk, dat een ziekenhuis prooi wordt van een brand.

"Fasten seatbelt" is een bekende waarschuwing voor de vliegtuigpassagiers bij het opstijgen en landen. De Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa voert nu als eerste een verplichting in, om de veiligheidsriem gedurende de hele vlucht te dragen.

De chauffeur van de verongelukte Belgische bus ter hoogte van de Spessart is na in beschuldigingstelling voor onvrijwillige verwondingen terug huiswaarts mogen keren. Hij lijkt inderdaad even ingedut te zijn geweest tijdens het rijden. Gisteren werd toevallig bekend gemaakt dat Japan een nieuw soort bril heeft ontworpen. Deze bril zou voorzien zijn van een klein motortje, dat vibraties uitlokt, zodra het hoofd van de brildrager een bepaalde neerwaartse hoek maakt. Daardoor zou het onverwacht inslapen voorkomen worden. De MyDo Bururu, deze bewuste bril, van de firma Vision Optic uit Osaka zou 287 Euro kosten.