28-11-07

Neonazisme: Holocaust-ontkenning

Neonazisme

Holocaust-ontkenning (negationisme)

Neonazisme verspreidt zich over Europa. In Duitsland wordt het een ware bedreiging voor de democratie. Maar ook in vele andere Europese landen tiert deze beweging zoals uitgesproken in neonazistische groeperingen in België, Kroatië, Servië, Polen, Rusland, en ook in Israel en in de USA. Wat is de inbreng van Duitse neonazi's in de gelijkgezinde groeperingen in deze andere landen? Wat beweegt hen? Wat beogen zij? Hoe reageren de regeringen tegen deze killers van de democratie? Waar halen zij hun middelen tot bestaan als organisatie? Waar rekruteren ze hun leden? Vele vragen stellen zich...

nn


"That's one small step for man… one… giant leap for mankind," klonken de woorden van Neil Amstrong op 20 juli 1969 (21 juli Europese tijd) toen hij de eerste stap zette van een mens op de maan. Die maanlanding was nog m aar enige tijd achter de rug, daar circuleerden reeds verhalen over bedrog en schijn-maanlandings-ensceneringen in de filmstudio's van Hollywood. Er zijn steeds mensen die de werkelijkheid niet willen, niet kunnen aanvaarden en zelfs een hele pseudo-wetenschappelijke verklaring zoeken voor hun wishful thinking. Ook in de NS-tijd leefde deze ontkenning van realiteiten en werd er zelfs verheven tot staats-raison. Zo lanceerde Hitler na contacten met duistere racistische kringen het imaginaire "arische ras". Vanuit dat wishful thinking startte het NS een georganiseerd pseudo-wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken van dat niet bestaande ras. Vooral kinderen en vrouwen werden daarvoor het slachtoffer en stierven niet zelden onder onbeschrijfelijk leed. Vanuit de intentie voor een rassenzuivering voerden de NS-pseudo-wetenschappers onderzoek naar de Oud-Germaanse gewoontes en vormden deze om in hun voordeel. Vanuit datzelfde wishful thinking werden grote namen uit de Duitse geschiedenis misbruikt om pseudo-idealen historische te funderen.

Na de oorlog werd dan ook die manipulatie-waan van de nazi's tot een hoofdwerktuig van alle oud-nazi's. Dit kwam schrijnend aan het licht bij de ontkenning van de holocaust. Waarom negeerden oud-nazi's en negeren neonazi's nog steeds de holocaust? Er zijn in hoofdzaak drie redenen:

zundel

Ernst Zundel, Duits neonazi en eigenaar van een internetsite ter ontkenning van de holocaust, site die beschouwd wordt als evangelie voor neonazi's
Psychische verdringing

Voor een aantal oud-nazi's en neonazi's zijn alle daden uit de NS-tijd een opperste goed, inclusief het uitmoorden van de joden. Een groot deel echter - laten we hopen het grootste deel – van de oud-nazi's en neonazi's keurt het vermoorden van iemand af. Zij dragen het nazi-gedachtengoed in hen zoals rassenhaat en antisemitisme, maar verafschuwen het uitmoorden van mensen of nemen er minstens afstand van. Zij stevenen eerder naar een totale scheiding van rassen en naar dominantie van het ene ras over het andere. Binnen dit neonazi-gedachtengoed kunnen we ook tal van kenmerken van het Vlaams Blok catalogeren, verdoken overgenomen door het Vlaams Belang. "Eigen volk eerst," verwijst onmiskenbaar naar de zucht van neonazi's om rassen te scheiden.

Iemand die een zwaar misgrijp gepleegd heeft en daaronder zeer lijdt, in de zin dat die daad frontaal botst met zijn of haar morele instellingen, die persoon neigt vaak tot het psychische verdringen van zijn of haar misdaad. Daarbij wordt de herinnering daaraan verschoven naar het onderbewuste. De persoon zelf herinnert zich dan ook niet meer deze misdaad ooit begaan te hebben en zal in alle toonaarden en vanuit een gemeende oprechtheid beweren, dat hij of zij onschuldig is. Psychische verdringing... is een hoofdoorzaak voor de holocaust-ontkenning. Het kwam het meest voor bij oud-nazi's die de werkelijkheid van de holocaust niet aan konden. Zij zijn er werkelijk van overtuigd dat die holocaust nooit kan en heeft plaatsgevonden. zij zouden zelfs hun leven geven om hun bewering te staven, niet wetend dat zij de werkelijkheid diep in hun onderbewuste begraven hebben.

Nationalisme

Een tweede reden voor ontkenning van de holocaust is een verwerpelijk nationalisme. Overal ter wereld zijn er volkeren die ape-trots zijn op hun land. Zij voelen zich ware patriotten. Patriottisme is vaderlandsliefde, een gezonde vorm van trots op de eigen natie. Daarbij zullen patriotten evenzeer respect opbrengen voor een andere natie. Nationalisme is iets totaal anders. Dat is niet vaderlandsliefde, maar voorliefde voor het eigen land. Nationalisten zullen een afkeer tonen tegenover andere naties en hun eigen natie vooropstellen en eventueel laten domineren over een andere natie. Vandaar trouwens de naam van Hitlers partij Nationalistische (socialistische arbeiderspartij van Duitsland). In de naam NSDAP zat dan ook van bij de aanvang de dominantie over andere naties ingebouwd. Racisme en nationalisme liggen nooit ver uit elkaar....

Wanneer dan na een capitulatie het eigen nationalistisch begeerde land de schuld krijgt van een oorlog of in het geval van de Tweede Wereldoorlog de schuld krijgt van volkerenmoord op de joden, dan zal een nationalist steigeren. Hij zal die collectieve schuld nooit aanvaarden en dan ook alles proberen om die volkerenmoord te negeren, te ontkennen en er alle bewijzen voor te zoeken. Datzelfde verschijnsel zien we ook bij de Turken, die vooral vanuit een nationalisme elke verwijzing naar volkerenmoord op de Armeniërs zullen afbreken. Een nationalistische Turk kan u woedend maken met een verwijzing naar die volkerenmoord...

ROND DIT THEMA
Ernst Zundel   neonazistische website, evangelie voor de neonazi's

Holocaust-ontkenning   argumenten tegen die ontkenning
Antisemitisme en antizionisme

Antisemitisme is racisme tegenover het ras der joden. Racisme en vreemdelingenhaat gaan hand in hand. Een 'ras' is een groep mensen (ook dieren of planten) die gekenmerkt wordt door bepaalde vaste erfelijke eigenschappen. Het is evident dat elke nazi, oud-nazi of neonazi afkeer zal hebben van elk ras dat niet overeenkomt met het eigen ras. Ook buiten de zuivere nazi-sfeer zien we racisme heersen. Om nog maar eens naar Vlaanderen te kijken, is de houding van het Vlaams Belang racistisch, gezien die partij mensen met andere erfelijke kenmerken buiten willen. Geen enkel Vlaams Belanger is tegen een West-Europese Blanke, maar zij gaan als duivels tekeer tegen...

Wanneer racisme zich keert tegen joden, dan spreken we over antisemitisme. Het eigen ras is dan verheven boven het joodse ras en... een verheven ras pleegt geen volkerenmoord. Daarvoor is het te verheven! Daarom zullen antisemitisten eerder neigen naar het ontkennen van de holocaust. Voor hen is belangrijkste het ver weg zenden van dat joodse ras en mogelijk het domineren erover.

Antizionisme is het gekant zijn tegen een eigen staat voor de joden. Zion is een oude voor-israelische vestiging van de Jebusieten op de zuidelijke heuvel van Jerusalem. De trek van de joden naar Israel is dan ook gestuwd door zionisme. Nu is de grootste trek naar Israel ontstaan na de holocaust. Die vestiging van joden in een eigen staat is onaanvaardbaar voor nazi's en neonazi's. Zij zullen dan ook alles in het werk stellen om de holocaust te ontkennen, waardoor dan in hun ogen de meerderheid van de joden geen redenen meer heeft om naar Zion te trekken.

De stuwkrachten achter de holocaust-ontkenning

De belangrijkste stuwkrachten achter de ontkenning van de holocaust zijn terug te vinden in de jaren veertig en vijftig. Zij hebben de fundamenten gelegd. Daartoe horen volgende personen:

De schot Alexander Ratcliff schreef in 1945 het boek "De waarheid over de joden", waarin hij de holocaust als een propaganda-middel voorstelde van de Britten. Een andere fundamentele ontkenner is de Fransman Maurice Bardeche die in 1947 het boek schreef "Nürnberg en het beloofde land", waarbij hij de verdediging opnam van de nazi-oorlogsmisdadigers die in het Nürnbergproces terecht stonden. Hij voerde aan dat de gaskamers in Auschwitz bijvoorbeeld niet gebruikt werden voor vergassing van de joden, maar door desinfectie van hun kledij. Tevens stelde hij dat doden in die kampen enkel te wijten zijn aan uithongering en ziektes. Een andere man die aan de basis van de holocaust-ontkenning ligt, is de Franse politicus Paul Rassinier. Hij heeft twee jaren doorgebracht in het KZ Buchenwald als krijgsgevangene. Hij schreef meerdere werken zoals "Over de grens", "De leugen van de Odyssee" en "Holocaustmythe", waarbij enerzijds het aantal van zes miljoen vervolgde joden totaal overdreven zou zijn door de geallieerden en dat het de joodse hulpopzichters waren in de KZ's die hun eigen volk uitmoordden. De gaskamers doet hij af als een uitvinding van Israel om het NS in een verwerpelijk daglicht te stellen. In de USA verwerkte voornamelijk Willy Carto de werken van Paul Rassinier in een verzanmelwerk "Debunshing the genocide myth". Tot daar de belangrijkste fundamenten voor het geschreven ontkennen van de holocaust. Bemerk daarbij dat de basis-personen allen stammen uit de naties van de westelijke geallieerden, en niet uit Duitsland. Zij waren de spreekbuis van de Duitse oud-nazi's, gezien in het land hier reeds onmiddellijk na de oorlog nazisme en alles wat ermee verband hield wettelijk verboden werd.

Methodes van de holocaust-ontkenners ter staving van hun gelijk

De Duitse oud-nazi's, zij die actief waren in de NS-jaren 1933-1945, grepen de ontkenning van de holocaust zo goed als altijd mondeling aan. Zij legden contacten met buitenlandse sympathisanten zoals een Leon Degrelle, zoals een Karel Dillen om alleen maar over Belgi&eunl; te praten. Het is pas sinds het neonazisme, sinds de personen actief zijn geworden die nog kind waren in de oorlog of na de oorlog pas geboren werden, dat de ontkenning van de holocaust op pseudo-wetenschappelijke wijze bewezen werd. In de jaren zestig-zeventig zien we de eerste werken ontstaan die allerlei argumenten proberen aan te halen om die ontkenning te staven. Daarbij gaan de schrijvers zeer sluw te werk. Heel vaak gebruiken ze in hun werken de typisch wetenschappelijke methode om met voetnoten te werken die verwijzen naar de bronnen. Daarbij valt het echter op hoe zij steeds ofwel naar de bovenvermelde basis-schrijvers verwijzen of naar elkaar verwijzen, heel vaak wederzijds waardoor uiteraard het wetenschappelijke in het niets verdwijnt. Het grondwettelijk hof in Duitsland heeft veel van die werken op die sluwheid betrapt. Een andere methode van de neonazi's is het betitelen van hun werken met de woorden "rapport" of "verslag". Een argeloze lezer laat zich snel misleiden door dergelijk titels en meent een waardevol werk in handen te hebben.

Hoofdargumenten van de holocaust-ontkenners

verbeke

Siegfried Verbeke, Vlaams neonazi die een internetsite onderhoudt ter ontkenning van de holocaust

Volgens hen is er nooit een doelgerichte systematische planning geweest van de NS-leiding tot uitroeiing van de joden. Zij verwijzen daarbij naar akten en geschriften van de hogere NS-leiding, waar (inderdaad) nooit over de uitroeiing gesproken wordt. Wel wordt in sommige geschriften gesproken over de "End-Lösung für die Judenfrage" en over "barbaarse middelen waarmee de joden behandeld worden", maar over vergassing is geen woord te vinden. Het is vrij evident dat Hitler er zijn trawanten elke verwijzing naar uitroeiing moedwillig vermeden, maar ja... Een ander argument is het feit dat er geen intacte gaskamers ontdekt zijn. En ook dat is waar. In Auschwitz zijn alle crematoria door de nazi's vernietigd vooraleer de Russen er binnen vielen en de gaskamers werden omgevormd tot ruimtes voor de Duitse bezetter van Polen. Daartoe hadden de nazi's de gastoevoeren verwijderd, de holen daarvoor dicht gemetseld en zo meer. In Auschwitz zijn bovendien de gaskamers na de oorlog gereconstrueerd door de geallieerden ter herinnering aan de holocaust. Wat de ontkenners niet vermelden, is dat het een klein kunstje is om de dichtgemetselde holen terug vrij te maken, laat staan om de ouderdom van die dichtmetseling na te gaan. Een ander argument stelt dat de nazi's nooit de techniek en de industriële mogelijkheid hadden om gaskamers op die grote schaal te bouwen/gebruiken. Dat is uiteraard een heel zwak argument, als men weet hoever de techniek in de Tweede Wereldoorlog gevorderd was. Ook argumenteren ze de valsheid van het aantal gedode joden. Zij baseren zich op het werk van Paul Rassinier die aanvoert dat er in 1933 in totaal 15,3 miljoen joden leefden in Duitsland en in de bezette gebieden. Volgens opzoekingen van Paul Rassinier waren er in 1946 in totaal 17,8 miljoen joden. Er kunnen aldus geen zes miljoen joden uitgeroeid zijn. Nu zijn de basisgegevens daarvoor erg labiel en is het een feit, dat in 1946 het stopzetten van statistiek sinds 1933 niet ongedaan werd gemaakt, maar slechts veel later. Er zij aldus geen statistieken uit 1946. Een ander heel zwak argument van de ontkenners is de valsheid van foto's. Zij beweren bij hoog en laag, dat vele foto's uit Auschwitz stammen uit de verbranding van slachtoffers tijdens de zware bombardementen van Dresden. Daarbij zouden de Amerikanen foto's gemonteerd hebben...

Onder de neonazi's (dus niet de oud-nazi's) die als voormannen van de ontkenning kunnen beschouwd worden, zijn zeker te vermelden: Ernst Zundel en Siegfried Verbeke. Zij profiteren voornamelijk van het internet om de holocaust-ontkenning te verspreiden. Ernst Zundel is een Duitser die voornamelijk vanuit Canada en vanuit de USA opereert. In Canada is hij meermaals vervolgd. In de USA onderhoudt hij nu nog steeds een website die als een evangelie geldt voor neonazi's. Siegfried Verbeke is een Vlaming die meerderde vervolgingen heeft gekend en vooral opereert op het internet via de neonazistische organisatie "Vrij historische Onderzoek" in Antwerpen. Ook zijn website is een evangelie voor neonazi's. Die site is zelfs zo grof, dat Google weigert om het adres ervan weer te geven in haar zoekmachines. Probeer het zelf maar eens met de de titel van die organisatie en u zal de wettelijke gronden krijgen waarom Google weigert. Die Vlaamse organisatie is ontstaan uit het VMO, Vlaams Militanten Orde, een neonazistische orde die op zich ontstaan is uit de politieke partij Vlaamse Concentratie in de eindjaren veertig door stichter Karel Dillen.

Tot hier een aantal postings over de oud-nazi's. Vanaf morgen duiken we in de wereld van de neonazi's met op de allereerste plaats de stichting van de NPD, huidige politieke partij met sterk neonazistische tendensen...NEONAZISME
De oud-nazi's   (26 nov 2007)

SRP, oud-nazi politieke partij   (27 nov 2007)

Holocaust ontkenning   (28 nov 2007)

NPD-partij   (29 nov 2007)

Neonazisme   (30 nov 2007)

Gelden van de NPD   (3 dec 2007)

Symbolen van de neonazi's   (4 dec 2007)

Vrije kameraadschappen   (6 dec 2007)

Rechtsrock   (7 dec 2007)

19:10 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: neonazisme, nazisme, holocaust |  Facebook |

Commentaren

alle Menschen werden Brüder ...

Ja, maar broers zijn kan enkel als je dezelfde ouders hebt hoor ... als er slechts een van de ouders vervangen wordt, noemt men dat half broers.
Ik ben geen broer van een jood of een neger ...
en als jullie je zo voelen dan is je bloed zeker al serieus gemengd ...
Zoals men trouwens van paarden en honden verwacht, hou ook ik van rasechte mensen. Als jullie dat niets eens herkennen, missen jullie serieus aan respekt voor ieders ras. Wat God geschapen heeft moet de mens niet mengen. Ik zie graag een neger of een indiaan of... noem maar op en daarvoor ben ik juist rasist, omdat ik de rassen herken en eerbiedig en ook van elkaar gescheiden wil houden. Als jullie alles mengen, dan zijn er morgen geen rassen meer ... al over nagedacht ?

Gepost door: michael | 15-01-09

Iedereen schrijft tenslotte in zijn bloge wat hij wil, maar daarom is het niet perse de waarheid. Wij slikken nu meer dan 60 jaar de "waarheid" van de overwinnaars van WOII ... maar deze is niet noodzakelijk de juiste hoor. Ook is het niet omdat overal ter wereld de democratie meer en meer toegepast wordt dat dit de enige goede vorm van regeren en leven is hoor ... er zijn nog andere vormen hoor buiten dictatuur en democratie ... al van meritocratie gehoord ?
Vinden jullie die 60 jaar overwinning en democratie een geslaagde wereld ?? (Vietnam ... Irak ... Afganistan ... israel en Palestina ... Moslim aanslagen ... en al de grote schandalen overal ter wereld ... banken ineenstorting, mafia, pedofilie, drugs, werkloosheid, corrupte en onbekwame ministers ... alleen nog gespuis loopt er rond in jullie democratie, en alles mag ... precies zoals in 1934 !
Al eens over nagedacht had Hitler toch maar de oorlog gewonnen ... een enkel volk, een enkel ras, een enkele opperste chef (er kan er trouwens ook maar een zijn ... vooral met alle problemen die we nu kennen op wereldvlak), ja dan kon je nu spreken van "alle Menschen werden Brüder ..." gedaan met oorlogen en al het krapuul dat overal in alle steden het leven gevaarlijk maakt en onze planeet in gevaar brengt ...

Gepost door: michael | 15-01-09

De commentaren zijn gesloten.