20-11-07

Bayern waar kerk en staat versmolten zijn

mixa
grootbeeld
Fotobron: Die Welt

Bisschop Walter Mixa van Augsburg ziet de scheiding kerk-staat niet meer...
Kerk en staat

In Bayern staat de tijd stil

In Bayern heerst de katholieke kerk over alle burgers van welke strekking ook. De band tussen kerk en staat is er zeer eng. Daardoor neigen bisschoppen uit Bayern hun levensvisie op te dringen aan heel Duitsland.

Als een religie de staatspolitiek gaat beïnvloeden, dan staan we nooit ver van een stap in de richting van een theocratie. Vertegenwoordigers van een religie proberen de strekkingen binnen die religie gestalte te geven en over te brengen naar hun gelovigen. Binnen die kerkgemeenschap kan hun houding en rol dan ook als een boodschap overkomen en richtinggevend zijn voor de leden van die gemeenschap. Zo kunnen bisschoppen van de katholieke kerk zich opstellen als lichtboei voor hun gelovigen.

Anders is het als zij zich bewegen buiten hun kerkgemeenschap. Dan begeven zij zich in de pluraliteit van de samenleving en kan niet - en mag niet – overgegaan worden tot het opdringen van hun religie-eigene stellingen tegenover de samenleving. Doen zij dat wel, dan stuwen ze de pluralistische samenleving van een staat naar enge eenzijdige samenlevingspatronen, waarbij de vrijheid van alle inwoners van een staat aan banden wordt gelegd. Dat lijken een aantal bisschoppen van de katholieke kerk in Bayern niet te begrijpen.

ROND DIT THEMA
Walter Mixa   webpresence

Walter Mixa   levensloop en kritiek
Als in een staat een katholiek conservatieve partij de meerderheid haalt in het parlement, dan neigen de vertegenwoordigers van de katholieke godsdienst nog meer dan anders zich te begeven op een samenwerking met de politiek waarbij dan zij als de bewakers van hun levensopvattingen mede de politiek gestalten. Het onderscheid tussen kerk en staat vervaagt dan, waardoor de burgers geen vrijheid meer hebben, maar allen gedwongen worden zich in het korset van die religie te bewegen. Dat zagen we in Vlaanderen enkele decennia geleden. En niet alleen in Vlaanderen. Ook in andere landen kwam hetzelfde patroon voor. De revolutie van de jongeren in de jaren zestig was in dat verband een ontvoogding uit dergelijke enge samenleving met alle positieve gevolgen van dien. De samenleving in Vlaanderen en in die andere West-Europese landen was daardoor eindelijk pluralistische geworden, waarbij elke burger zijn rechten op totale vrijheid heeft, vrijheid die de mogelijkheid biedt om zich aan te sluiten bij een bepaalde politieke strekking of bij een bepaalde religie, of tot geen enkele.

In Bayern is dit pluralisme nog lang geen werkelijkheid. Daar regeert sinds decennia de oerconservatieve katholieke partij, de CSU. Verkiezingen na verkiezingen haalt zij de meerderheid of zelfs de absolute meerderheid. De bisschoppen in die deelstaat stuwen dan ook gretig de politici en de hele staat naar de grondprincipes van hun kerkgemeenschap. Vrijheid wordt daardoor sterk belemmerd. Zij die van een andere overtuiging zijn, vallen in een minderheid en ondergaan alle gevolgen daarvan.

Als een bisschop zulke 'machtspositie' heeft in een deelstaat, dan neigt hij snel naar het opdringen van zijn kerkelijke levensvisies aan andere deelstaten van Duitsland waar wel pluralisme heerst. En dan botst het natuurlijk. Dat beleven we in deze tijd met de bisschop van Augsburg, Walter Mixa. Hij schrikt er niet voor terug om op vrij agressieve wijze de politiek van de Duitse bondsregering te beïnvloeden. En ja, dan loopt alles gewoonweg mis... Wanneer de bondsminister voor Familie en Gezin een wetsvoorstel wil indienen dat niet volledig of helemaal niet strookt met de opvattingen van de katholieke kerk, dan treedt bisschop Walter Mixa vrij fervent op en schuwt de media niet om die minster het handelen onmogelijk te maken. Dat doet zich voor rond het thema van de kinderopvang. De bisschop ziet de opvang van kinderen als een inbreuk op het familieleven. Hij heeft het beeld van een familie waar de vrouw onderdanig is aan de man en zich deemoedig opstelt in het opvoeden van de kinderen, terwijl de echtgenoot elders zijn brood probeert te verdienen. Het vrome klassieke beeld van een gezin uit de jaren stilletjes, een beeld dat volledig past binnen de streng katholieke leer, althans volgens die bisschop. Daarbij dringt hij zijn enge visie op aan alle burgers van Duitsland, wat een heel gevaarlijke handelswijze is...

Wanneer zullen die vertegenwoordigers van een bepaalde religie eindelijk eens snappen, dat een religie in geen enkel geval kan opgedrongen worden aan niet-leden ervan? Wat staat Bayern nog mijlenver van een moderne pluralistische samenleving waar respect wordt opgebracht voor alle opvattingen onder de mensen....

08:38 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kerk, staat |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.